اعضاء هیئت مدیره

محسن محمدی

رئیس هیأت مدیره

محمد حسن حبیبی

مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

احسان کلهران

عضو موظف هیأت مدیره