اعضاء هیئت مدیره

محسن ملائی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

احسان کلهران

عضو موظف هیئت مدیره