روش غیر مستقیم

در صورت انتخاب روش غیر مستقیم در زمان تعیین روش فروش سهام عدالت، سهام عدالت شما در اختیار شرکت های سرمایه گذاری استانی می‌باشد. نماد سرمایه گذاری‌های استانی در زمان نگارش این متن بسته بوده و امکان خرید و فروش ندارند. با این حال می‌توانید با مراجعه به درگاه ذینفعان بازار سرمایه مقدار دارایی خود را مشاهده کنید.

روش مستقیم

در صورت انتخاب روش مستقیم در هنگام تعیین روش فروش سهام عدالت، سهام شما در اختیار خودتان خواهد بود ولی در زمان نگارش این متن هنوز امکان انتقال سهام به پرتفوی شخصی خود را ندارید. با این وجود می‌توانید تمامی دارایی "سهام عدالت" خود را در سامانه ذینفعان بازار سرمایه مشاهده کنید.

برای راهنمایی بیشتر با شماره 1569 تماس بگیرید

افتتاح حساب غیرحضوری