اعضای هیئت مدیره

کارگزاری رضوی
آقای محسن ملائی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

کارگزاری رضوی
آقای مجید میرزایی

عضو هیئت مدیره

کارگزاری رضوی
آقای رسول رئیس جعفری مطلق

رئیس هیئت مدیره

مدیران شرکت

کارگزاری رضوی
آقای سید حسین جلیلی فراشاه

مدیر امور اداری و پشتیبانی

کارگزاری رضوی
آقای روح الله عباسی

مدیر امور مالی

کارگزاری رضوی
آقای محمدامین کشاورز

مدیر بازاریابی و توسعه بازار

کارگزاری رضوی
آقای سید محمدامین گلگر

مدیر بورس کالا و انرژی

کارگزاری رضوی
آقای محمدعلی محسنی

مدیر عملیات بازار

کارگزاری رضوی
آقای محمد افشاری

مدیر حراست

افتتاح حساب غیرحضوری