اعضاء هیئت مدیره

علیرضا نجف پورکردی

رئیس هیئت مدیره

نیما ملائی

عضو هیئت مدیره

محسن محمدی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره