• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  1,957 1,960
  0.15
  823,905
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  3,077 3,050
  -4.09
  460,501
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  3,777 3,740
  2.92
  14,195,049
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  1,594 1,599
  4.99
  5,486,038
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,839 4,870
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,601 1,590
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  7,895 7,675
  -3.87
  1,639,107
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,147 1,145
  1.06
  5,319,516
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  1,625 1,630
  4.96
  1,944,776
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  8,815 8,841
  0.34
  1,139,385
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  2,890 2,906
  1.22
  2,603,376
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  2,070 2,073
  1.57
  2,511,044
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,072 1,057
  -1.21
  6,924,985
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  5,690 5,729
  -1.19
  1,115,041
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  2,267 2,220
  -3.44
  39,444,663
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  7,600 7,609
  -0.47
  242,115
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,055 1,048
  -1.13
  8,248,620
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  1,713 1,675
  -4.39
  9,634,805
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  1,148 1,145
  -3.13
  46,036,471
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  1,603 1,600
  -3.38
  143,388,817
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  1,540 1,544
  0.85
  989,885
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  4,468 4,390
  -3.94
  6,116,996
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  3,140 3,165
  0.7
  522,479
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  4,494 4,430
  -1.97
  170,179
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  12,156 12,000
  -1.9
  110,192
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  7,302 7,221
  -3.39
  221,588
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  5,052 5,033
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  2,354 2,366
  0.42
  2,764,968
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  2,608 2,588
  -1.11
  443,187
 • فلزات اساسی
  فجر1
  10,863 10,328
  -4.97
  2,942
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  8,750 8,651
  -1.2
  393,666
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  8,584 8,519
  -0.94
  346,830
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,888 4,880
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فروس1
  7,343 7,313
  -4.99
  1,363,340
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  26,971 26,900
  2.07
  58,531
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,634 1,646
  0.67
  101,979
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  1,694 1,700
  1.49
  9,836,429
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  1,397 1,374
  -1.36
  2,121,788
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  6,597 6,686
  -0.06
  4,859,810
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  3,205 3,175
  -0.09
  3,484,435
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  2,445 2,438
  0.21
  3,203,841
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  3,086 3,110
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  2,760 2,716
  -0.37
  12,092,235
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  11,880 11,920
  2.19
  793,423
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,424 1,430
  2.44
  2,587,385
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  3,194 3,234
  -0.71
  1,010,580
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  16,016 15,999
  -0.23
  7,202
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  3,755 3,700
  -2.17
  93,096
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  1,869 1,836
  -2.34
  614,798
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  1,668 1,687
  4.98
  5,815,288
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  8,187 8,100
  -0.1
  2,192,618
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,395 1,386
  -1.49
  588,451
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  4,089 4,070
  0
  1,029,905
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,355 1,350
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  887 900
  -0.55
  2,271,595
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,220 4,168
  -2.48
  4,059,291
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,177 5,180
  -0.69
  3,507,053
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  2,807 2,826
  4.98
  5,635,491
 • مخابرات
  اخابر1
  2,255 2,264
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  6,739 6,601
  -2.71
  44,809
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  3,205 3,182
  -1.15
  583,231
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  998 976
  -0.61
  5,900,079
 • فلزات اساسی
  فملی1
  2,784 2,741
  -1.65
  27,874,524
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  3,127 3,107
  -2.17
  1,106,974
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,197 4,234
  4.98
  2,837,707
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  12,677 12,778
  5
  1,066,234
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  2,371 2,300
  -3.16
  317,123
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  4,348 4,312
  0.4
  301,622
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  1,944 1,918
  0.47
  531,746
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  2,383 2,310
  -3.31
  400,606
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  8,293 8,040
  -3.5
  108,809
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  4,156 4,023
  -3.83
  619,760
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  4,210 4,220
  3.2
  1,994,220
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  11,210 11,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  4,885 4,900
  0.39
  6,208,436
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  2,395 2,357
  -5
  7,283,172
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  46,422 46,980
  1.16
  35,844
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  38,927 38,580
  -1.22
  144,352
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  8,072 8,010
  1.29
  8,594,105
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  15,292 15,132
  1.9
  989,976
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  5,408 5,290
  -2.6
  544,909
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  774 775
  1.31
  3,325,211
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  4,407 4,450
  1.02
  455,624
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,158 1,147
  -0.09
  18,738,731
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,210 1,210
  0.5
  1,854,185
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  3,015 2,990
  -1.52
  1,090,240
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  3,328 3,270
  -1.15
  666,268
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  1,984 1,989
  -0.65
  6,415,211
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,212 1,205
  -0.25
  220,867
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  3,211 3,192
  -1.05
  926,915
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  1,608 1,600
  -2.91
  1,067,736
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  1,612 1,600
  -4.99
  2,628,708
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  7,694 7,620
  -1.75
  167,592
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  3,868 3,859
  -5
  1,437,471
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  2,776 2,755
  -5
  495,110
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  1,458 1,430
  -4.6
  1,141,560
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  3,830 3,850
  2.12
  236,905
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,074 1,079
  2.76
  48,635,933
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  4,807 4,800
  -1.25
  1,494,075
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  3,883 3,760
  -3.52
  41,304
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  1,196 1,160
  -5
  1,387,915
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  1,259 1,256
  2.36
  3,586,078
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,086 1,076
  -1.1
  9,156,392
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,073 2,072
  0.19
  1,309,131
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  1,693 1,694
  -2.81
  648,167
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,226 1,205
  -2.51
  9,913,428
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,282 1,296
  -1.07
  14,307,764
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,468 2,460
  -4.95
  353,561
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  2,797 2,900
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  3,403 3,400
  -1.93
  1,410,463
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  3,669 3,710
  1.28
  177,551
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  1,984 2,013
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  3,121 3,121
  4.98
  190,760
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,003 1,960
  -2.1
  21,768,679
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  1,938 1,932
  -4.97
  1,445,725
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  3,653 3,600
  -1.45
  125,396
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  5,964 5,897
  -3.53
  1,156,857
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  1,917 1,918
  0.16
  655,125
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  3,458 3,370
  0.63
  7,699,532
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  2,720 2,725
  -0.33
  1,279,244
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,000 990
  -1.59
  9,718,253
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  913 902
  -0.44
  20,540,508
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  2,790 2,760
  -1.99
  1,566,253
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,062 1,066
  -0.09
  35,086,275
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,258 2,280
  1.02
  1,306,977
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  6,275 6,157
  -2.21
  231,643
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  12,226 12,078
  -2.12
  305,048
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  3,407 3,370
  0.24
  3,333,150
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  10,903 10,799
  -2.02
  4,545,039
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  2,127 2,090
  -1.88
  440,427
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  927 928
  -0.85
  20,631,323
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  1,506 1,502
  -5
  2,045,333
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  5,791 5,603
  -3.63
  794,910
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  4,973 4,891
  -4.64
  864,149
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس1
  5,129 5,129
  0
  497,000
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  5,098 5,030
  -2.5
  125,240
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  6,230 6,200
  -2.35
  1,253,892
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  2,116 2,116
  4.49
  2,604,876
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  21,028 21,600
  -0.12
  467,798
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  3,913 3,865
  -1.8
  2,452,060
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  5,253 5,183
  -2.3
  125,883
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  4,096 3,990
  -4.77
  906,368
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  30,118 30,147
  1.78
  244,734
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  4,030 4,032
  5
  160,572
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  1,998 1,989
  0
  4,736,982
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  2,419 2,391
  -0.42
  2,861,507
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,114 2,099
  -0.19
  11,654,540
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  3,292 3,283
  -0.58
  771,914
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  5,103 5,000
  -2.15
  20,872
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  3,366 3,400
  4.04
  1,765,053
 • منسوجات
  نبروج1
  3,738 3,924
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,071 1,059
  -2.04
  1,708,262
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  13,846 13,706
  -1.67
  24,268
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,045 1,034
  -2.54
  4,004,369
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  23,711 23,014
  -5
  42,447
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  7,230 7,300
  -0.29
  49,305
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  1,782 1,823
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  3,861 3,899
  0.65
  66,496
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  2,011 1,983
  -1.88
  66,535
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  14,269 14,835
  5
  7,000
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  19,962 19,870
  -0.96
  30,779
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  6,008 5,980
  -1.55
  136,717
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  6,351 6,470
  1.86
  23,464
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  12,367 12,573
  3.24
  803,348
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  11,117 11,000
  -1.18
  30,390
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  17,462 17,250
  -1.55
  73,560
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  15,296 15,320
  -0.05
  71,376
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  8,838 8,910
  0.45
  76,036
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  1,610 1,621
  -1.22
  4,610,531
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  1,365 1,350
  -1.24
  1,382,603
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  6,973 6,900
  -1.05
  500
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  11,838 11,572
  -2.92
  22,385
 • قند و شکر
  قصفها1
  12,439 12,500
  -0.05
  771,436
 • قند و شکر
  قزوین1
  7,101 7,100
  -0.04
  459,862
 • قند و شکر
  قهکمت1
  9,326 9,280
  -1.85
  488,642
 • قند و شکر
  قشهد1
  13,221 13,323
  5
  67,515
 • قند و شکر
  قلرست1
  6,508 6,600
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  14,351 13,637
  -5
  404
 • قند و شکر
  قمرو1
  5,977 5,858
  -1.88
  138,259
 • قند و شکر
  قنیشا1
  4,437 4,495
  0.02
  227,197
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  6,548 6,756
  4.97
  930,508
 • قند و شکر
  قپیرا1
  10,896 10,900
  0.06
  13,494
 • قند و شکر
  قثابت1
  3,629 3,582
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  5,000 4,966
  -4.99
  890,078
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  9,050 9,100
  1.92
  131,648
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  2,861 2,936
  3.05
  738,356
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  2,003 1,980
  2.7
  10,546,217
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,721 2,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  1,362 1,375
  0
  1,124,341
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  1,830 1,835
  -0.6
  187,617
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  9,060 9,099
  5
  247,142
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  8,085 8,032
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  2,549 2,542
  0.79
  459,152
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  16,251 16,020
  -3.7
  145,565
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  8,660 8,719
  5
  51,668
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  6,082 6,148
  1.42
  201,010
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  6,026 6,176
  5
  41,559
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  1,817 1,810
  -0.33
  1,866,986
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  1,858 1,875
  -0.42
  1,774,820
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  5,301 5,285
  0.23
  45,914
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  18,843 17,976
  -5
  9,994,432
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  3,090 3,091
  4.99
  601,792
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,142 4,120
  -0.07
  1,105,177
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  3,142 3,184
  4.98
  6,345,699
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  15,448 15,477
  5
  410,509
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  5,438 5,400
  -2.01
  194,292
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  2,684 2,695
  0.37
  1,295,053
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  5,546 5,434
  -4.98
  55,119
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  1,807 1,780
  -3.63
  5,742,087
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  3,768 3,765
  -0.03
  306,175
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,390 1,379
  1.47
  24,535,351
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  2,107 2,114
  2.57
  12,318,784
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  6,386 6,380
  -2.22
  624,015
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  1,831 1,790
  -1
  854,492
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  2,656 2,630
  0.38
  641,233
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  37,146 37,130
  -5
  22,523
 • منسوجات
  نمرینو1
  8,040 7,676
  -4.61
  1,221
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  2,488 2,477
  0.45
  1,778,808
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  11,988 12,089
  3.65
  886,479
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  8,056 7,780
  -4.29
  13,706
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  6,014 5,992
  0.74
  184,072
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش1
  3,331 3,497
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  2,291 2,301
  4.97
  14,468,277
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  6,115 6,258
  4.23
  1,591,986
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  2,706 2,709
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  1,658 1,636
  -4.27
  1,208,017
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  5,146 5,100
  -2.65
  291,591
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  7,713 7,750
  -0.17
  258,900
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  5,792 5,900
  2.04
  244,969
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  5,411 5,407
  -4.99
  2,322,104
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  2,750 2,795
  1.82
  75,192
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  786 780
  0.91
  17,062,286
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,058 1,043
  0
  1,148,207
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  22,829 22,829
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  6,218 6,255
  4.6
  1,165,076
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  2,386 2,400
  -0.29
  372,051
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,698 1,680
  0.24
  5,243,864
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  1,968 1,925
  -1.28
  773,713
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  2,254 2,323
  4.97
  167,686
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  3,840 3,760
  2.48
  1,068,326
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  6,641 6,853
  4.99
  37,487
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاژن1
  2,257 2,260
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  27,613 27,000
  -4.73
  60,263
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  9,515 9,400
  2.45
  876,156
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,376 1,359
  -4.7
  5,444,740
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,474 2,396
  -3.15
  440
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  6,239 6,108
  -3.43
  34,033
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  2,988 2,900
  -1.63
  58,681
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  4,660 4,762
  3.07
  109,992
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  7,922 7,579
  -4.99
  14,851
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  6,926 6,900
  -0.09
  213,275
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  10,684 10,490
  -3.78
  47,178
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  1,813 1,772
  -4.73
  238,566
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  2,617 2,581
  -3.01
  578,866
 • قند و شکر
  قشکر1
  3,973 3,950
  -4.34
  1,397,173
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  3,616 3,607
  -0.39
  2,657,691
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  3,776 3,750
  -0.37
  306,722
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  2,389 2,361
  -2.76
  1,488,284
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  16,892 16,996
  0.87
  35,792
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  6,856 6,744
  -2.49
  70,562
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  2,286 2,225
  -5
  524,891
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  11,960 12,150
  -3.4
  59,691
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  6,795 7,037
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  1,879 1,836
  -4.92
  642,269
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  5,789 5,778
  2.27
  362,322
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  6,795 6,740
  -1.04
  738,630
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  9,788 9,565
  -5
  50,916
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  30,875 30,310
  -1.88
  916
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  4,508 4,520
  -0.64
  6,611,648
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  787 787
  1.03
  10,399,049
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  4,365 4,260
  -3.49
  4,669,777
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  14,783 14,524
  -4.81
  20,473
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  5,201 5,072
  -2.59
  10,395
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  17,510 18,075
  3.39
  3,636
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  4,352 4,382
  -1.2
  1,382,702
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  6,705 6,723
  5
  6,034,082
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  4,221 4,100
  -2.03
  99,811
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  5,404 5,324
  -3.16
  2,358,510
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,015 1,990
  -3.59
  278,184
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  15,449 15,449
  5
  345,460
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,191 3,251
  -1.16
  613,427
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  2,868 2,820
  1.4
  20,471,858
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  5,267 5,300
  1.34
  105,708
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  3,012 2,979
  -2.87
  542,703
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  14,062 13,390
  -5
  6,440
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,810 2,801
  -0.39
  574,798
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  3,825 3,800
  -1.35
  1,945,340
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  1,898 1,885
  0.91
  15,690,299
 • مخابرات
  همراه1
  18,467 18,420
  -0.27
  464,382
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,247 1,240
  -2.82
  5,331,447
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  27,043 26,800
  -1.22
  722,938
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  23,329 23,450
  0.59
  23,922
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  4,021 4,030
  -1.68
  594,173
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  4,586 4,480
  -2.4
  1,624,923
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,028 1,016
  2.32
  3,803,550
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  2,869 2,877
  8.08
  14,522,099
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  1,384 1,340
  -3.32
  56,530
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  6,829 6,870
  -2.25
  2,592,518
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  4,939 4,995
  0.32
  305,075
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  2,563 2,560
  -0.43
  721,955
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  1,786 1,792
  -0.67
  1,604,471
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  11,331 11,110
  -2.32
  218,008
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  7,581 7,530
  -1.59
  537,647
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,128 1,123
  -1.4
  1,596,165
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  3,822 3,790
  -1.02
  186,309
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  1,396 1,401
  0.07
  5,942,166
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  11,368 11,339
  0.11
  839,801
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  5,190 5,151
  0.9
  3,508,998
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  1,496 1,490
  -1.91
  893,995
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,616 1,629
  1.5
  1,776,243
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  12,442 12,050
  -3.79
  171,930
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  4,259 4,300
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  6,262 6,279
  -0.27
  11,076,224
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  4,222 4,105
  -4.27
  226,001
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  16,791 16,966
  1.04
  245,588
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  6,637 6,640
  -1.88
  390,409
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  6,990 6,999
  -1.09
  655,025
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  31,539 31,480
  1.52
  557,670
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,300 2,315
  0.83
  36,917,312
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  11,300 11,000
  -3.71
  283,616
 • پیمانکاری صنعتی
  مسبز97111
  999,900 999,400
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر97111
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها7121
  1,020,400 1,020,400
  -0.74
  613
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,000,100 1,000,100
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  مغرب97121
  1,000,067 1,000,500
  0.05
  27,225
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  مپارس7121
  1,000,017 1,000,000
  0
  30,970
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,033,751 1,037,495
  0.36
  8,448
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  925,350 925,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9981
  980,595 980,595
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  980,000 980,000
  1.87
  36,100
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  1,006,800 1,006,800
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  925,000 925,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک14041
  928,000 928,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا1041
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر99111
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل14111
  954,450 954,450
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  971,000 971,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود14121
  980,000 980,000
  0
  888
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  992,500 992,500
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر1021
  929,353 929,353
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  1,000,000 1,000,000
  0.09
  10
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  4,794 4,735
  -1.5
  468,291
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,285 1,300
  2.04
  3,418,230
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,457 1,453
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  7,459 7,538
  1.56
  125,156
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  1,320 1,320
  -1.49
  1,045,544
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  1,643 1,625
  -3.16
  197,643
 • فلزات اساسی
  فولای1
  3,034 3,067
  -0.65
  1,533,788
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  4,306 4,221
  -0.61
  9,735,730
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  1,925 1,921
  0.1
  184,032
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,254 1,240
  -4.39
  31,570,985
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  998 978
  -4.12
  2,998,913
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  50,170 50,101
  0.63
  576,712
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  3,139 3,190
  3.77
  375,403
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,230 3,245
  1.88
  4,368,468
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,175 1,165
  -4.98
  8,033,234
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,396 1,382
  1.99
  120,587,927
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  914 910
  -0.44
  1,706,497
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  54,512 53,000
  0
  0
 • قند و شکر
  قشیر1
  3,396 3,375
  -4.98
  1,603,143
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  4,198 4,200
  0.82
  3,180,280
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  5,774 5,710
  -2.79
  240,983
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  5,556 5,530
  -3.54
  888,364
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  25,806 25,173
  -0.06
  24,756
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  3,051 3,040
  3.86
  5,962,969
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  4,019 3,990
  2.99
  6,991,357
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  1,663 1,651
  -4.68
  19,116
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  7,601 7,520
  0.04
  281,090
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  12,325 12,350
  0.49
  52,764
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  7,432 7,440
  1.38
  201,204
 • قند و شکر
  قچار1
  11,690 11,652
  -1.09
  30,805
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  17,098 16,802
  1.15
  642,501
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,059 1,060
  4.95
  10,640,296
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  2,988 2,980
  0.51
  562,901
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  11,733 11,827
  5
  353,973
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  7,160 7,110
  0.1
  250,805
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  2,246 2,247
  -2.85
  451,075
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  2,617 2,597
  -0.35
  181,429
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  9,049 9,003
  -0.2
  164,013
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  3,360 3,360
  -3.48
  605,916
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  4,981 4,903
  -1.09
  2,793,557
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  7,069 7,097
  -0.67
  86,904
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,807 5,803
  0
  1,187,962
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  4,327 4,395
  -2.79
  812,228
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  12,104 12,050
  -0.93
  76,361
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  1,788 1,782
  -3.62
  779,304
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  3,572 3,608
  -3.94
  158,970
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  6,843 6,820
  -0.31
  312,628
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  1,968 1,903
  -1.35
  1,637,914
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  1,342 1,338
  -4.97
  1,118,038
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  18,465 18,499
  2.01
  375,570
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  1,501 1,492
  -1.19
  251,678
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  7,090 7,090
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  13,376 13,310
  -5
  100,517
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  2,761 2,782
  -0.75
  868,831
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,776 1,770
  -1.94
  2,854,312
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  14,414 14,290
  -5
  68,128
 • اوراق تامین مالی
  صایتل21
  1,011,045 1,011,000
  0.03
  33,909
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  3,124 3,150
  0.93
  278,148
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  9,234 9,070
  0.55
  889,594
 • اوراق تامین مالی
  سکرد981
  1,000,801 1,000,801
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  8,090 8,002
  -0.52
  659,324
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  1,507 1,500
  -2.72
  1,003,783
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,004,000 1,004,000
  -0.21
  8,529
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  8,428 8,428
  5
  1,315,536
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  1,759 1,749
  -1.74
  1,752,561
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  2,243 2,240
  0.09
  2,303,303
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  7,520 7,483
  -0.36
  163,467
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  11,984 11,850
  -2.34
  287,834
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  21,452 21,553
  2.8
  1,010,135
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,130 1,129
  0
  523,940
 • اوراق تامین مالی
  کرج971
  1,000,000 1,000,000
  0
  5,007
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  4,392 4,356
  -2.22
  128,035
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  6,720 6,668
  2.85
  9,377,528
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  4,033 4,000
  -1.89
  137,566
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  1,741 1,784
  4.45
  2,515,053
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,321 1,317
  -2.66
  1,125,703
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  1,905 1,905
  4.96
  1,432,519
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  1,294 1,290
  -1.15
  12,264,601
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  975,674 979,998
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق991
  1,000,001 1,000,001
  0
  19,000
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  6,276 6,250
  -1.53
  1,004,118
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,003,921 1,003,921
  0
  60
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  4,757 4,899
  2.55
  202,094
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  10,605 10,212
  0