• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  3,245 3,140
  -0.79
  14,538,626
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  7,048 7,037
  -5
  1,730,501
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  6,876 6,785
  -5
  9,813,296
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  2,817 2,700
  -4.66
  9,315,417
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  5,225 5,131
  -5
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,746 1,707
  -2.51
  7,464,273
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,152 8,120
  -1.6
  4,143,753
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,590 1,578
  -4.19
  31,546,501
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  2,496 2,496
  4.96
  1,838,767
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  14,246 14,500
  -2.78
  5,342,479
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  3,950 3,907
  -0.74
  7,059,442
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  4,994 4,994
  4.98
  10,135,039
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,714 1,651
  -4.18
  15,602,362
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  5,153 4,959
  -4.98
  12,018,083
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  4,336 4,190
  -1.39
  131,088,535
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  17,334 17,225
  -5
  1,741,048
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  2,372 2,320
  1.44
  69,974,072
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  3,643 3,572
  -5
  38,216,107
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  451 442
  -1.56
  134,808,548
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  437 430
  -1.83
  897,133,044
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  3,191 3,060
  -1.42
  10,514,758
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  4,594 4,590
  -0.02
  11,882,584
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  5,755 5,845
  4.99
  2,916,318
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  7,244 7,175
  0.65
  1,936,233
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  26,309 26,100
  -4.01
  1,266,057
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  17,419 17,350
  -3.35
  2,211,551
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  6,236 6,050
  -4.54
  2,275,009
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  4,515 4,398
  -4.99
  2,790,779
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  5,106 5,082
  -2.34
  0
 • فلزات اساسی
  فجر1
  15,362 15,231
  -4.92
  3,058,250
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  12,038 12,016
  0
  116,065
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  8,314 8,470
  2.83
  8,168,695
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,375 4,340
  0.09
  55,241,225
 • فلزات اساسی
  فروس1
  9,380 9,240
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  37,023 36,701
  -1.45
  413,845
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  2,823 2,855
  4.96
  5,263,222
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  2,135 2,134
  3.19
  31,500,083
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  3,198 3,201
  4.92
  28,999,050
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,220 7,117
  -0.15
  13,331,018
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  5,544 5,301
  -3.79
  18,108,602
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,921 3,841
  -2.81
  11,320,045
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  4,766 4,678
  -5
  13,401,502
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  5,500 5,287
  -3.94
  77,978,903
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  13,981 13,920
  -2.81
  1,695,524
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  2,253 2,200
  2.14
  19,331,115
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  8,434 8,310
  1.69
  3,342,792
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  33,395 32,672
  -5
  113,944
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  7,796 8,060
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  2,696 2,584
  -4.15
  6,672,569
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,947 2,868
  -4.97
  8,499,529
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  11,239 11,151
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  2,425 2,367
  1.5
  15,578,724
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  9,840 9,906
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,898 1,866
  -4.99
  8,571,288
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,700 1,716
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,436 4,350
  2.45
  50,254,919
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  7,218 7,030
  -4.16
  39,629,008
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  5,612 5,620
  -3.62
  3,296,312
 • مخابرات
  اخابر1
  3,050 3,000
  2.53
  95,174,024
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  18,346 18,538
  -1.9
  2,399,514
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  6,678 6,650
  -4.99
  7,899,060
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,425 1,384
  -4.68
  15,290,123
 • فلزات اساسی
  فملی1
  4,099 4,079
  0
  54,758,130
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  6,292 6,268
  -3.21
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  5,154 5,030
  -1.45
  6,213,417
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  20,925 20,978
  4.16
  3,087,081
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  3,947 4,123
  4.99
  256,127
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  8,404 8,400
  -3.82
  804,871
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  4,369 4,125
  -5
  13,222,073
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  4,562 4,562
  4.99
  2,381,732
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  12,056 12,067
  4.99
  9,743,095
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,282 5,249
  1.21
  6,182,445
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,364 1,350
  -3.02
  34,596,286
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,712 9,608
  2.96
  2,640,125
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  7,694 7,680
  1.69
  5,301,464
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  3,648 3,577
  -4.38
  6,707,942
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  66,933 66,200
  0.75
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  54,036 54,140
  1.67
  505,535
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  10,896 10,840
  3.61
  34,705,331
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  23,916 23,998
  5
  5,373,623
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  8,929 8,836
  3.04
  6,363,331
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  1,494 1,463
  -0.95
  37,943,562
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  6,296 6,230
  2.16
  7,873,747
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,420 1,389
  1.91
  75,451,979
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,506 1,460
  -2.8
  3,722,731
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  6,828 6,550
  -4.88
  3,838,764
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  5,870 5,780
  -1.88
  247,497
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,930 2,945
  3.99
  7,287,871
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  2,237 2,237
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  5,785 5,740
  0
  8,028,736
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  3,441 3,413
  -4.98
  8,038,491
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  3,684 3,687
  4.98
  128,377,964
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  10,537 10,390
  3.43
  4,724,856
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  5,113 5,155
  4.99
  1,882,355
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  5,508 5,566
  5
  3,871,850
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  2,601 2,635
  4.32
  402,079
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  7,251 7,239
  -4.99
  2,130,527
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,594 1,573
  -0.69
  180,342,960
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  3,839 3,742
  -3.78
  1,812,918
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,592 4,479
  -4.99
  12,402,990
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  2,758 2,600
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  2,162 2,139
  0.05
  7,204,192
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,611 1,558
  -4.94
  50,845,407
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,619 2,600
  0.54
  6,898,287
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  2,689 2,631
  -0.94
  1,695,389
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,813 1,770
  -3.07
  6,697,124
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,827 1,791
  -4.99
  24,668,653
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,935 2,882
  -4.98
  3,986,366
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  10,185 9,850
  -4.43
  6,654,815
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  4,328 4,215
  -4.81
  2,626,160
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  10,070 9,999
  3.97
  4,737,651
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  2,321 2,246
  1.08
  5,075,540
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  7,203 7,195
  -4.99
  2,557,172
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,976 2,870
  0
  36,993,527
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  3,444 3,394
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  8,407 8,379
  4.59
  3,181,033
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,934 6,763
  -3.67
  14,761,665
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  3,179 3,120
  -2.74
  2,103,145
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  6,214 6,184
  -4.99
  2,964,588
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  5,455 5,320
  -1.35
  6,429,800
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,864 1,769
  -3.65
  37,274,452
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,292 1,240
  -3.43
  61,869,313
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  4,975 4,975
  4.98
  2,337,285
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,729 1,673
  0.66
  235,736,555
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,963 2,980
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  8,494 8,502
  4.99
  2,341,959
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  17,066 17,150
  4.4
  5,463,804
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,518 4,492
  4.3
  31,378,891
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  14,997 14,886
  3.28
  7,506,635
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  3,638 3,600
  -1.67
  5,120,385
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,394 1,358
  1.34
  90,917,383
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  2,240 2,189
  -4.99
  5,371,694
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  11,972 11,957
  -1.57
  2,271,168
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  9,983 9,700
  -1.94
  1,796,802
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس1
  9,983 9,983
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  6,855 6,580
  0.4
  2,182,158
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  15,872 15,872
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  15,872 15,880
  0.81
  1,182,385
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا1
  15,872 15,872
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا1
  15,872 15,872
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  3,248 3,198
  -4.82
  3,403,899
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  31,873 31,699
  -1.84
  469,170
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  6,129 6,070
  -0.12
  4,991,000
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  20,023 20,151
  3.12
  1,238,092
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  6,732 6,670
  2.88
  2,979,020
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  51,604 51,604
  5
  831,297
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  26,760 26,766
  5
  4,467,531
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  3,413 3,330
  -1.42
  20,604,157
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  3,936 3,850
  -4.91
  17,704,827
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,827 2,759
  -4.43
  20,804,138
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  41,233 40,200
  -1.32
  387,947
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  6,094 6,051
  6.36
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  14,321 13,300
  -3.78
  11,160,892
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  6,412 6,267
  -4.99
  3,191,013
 • منسوجات
  نبروج1
  3,845 4,037
  4.99
  1
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,485 1,464
  -5
  4,376,509
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  30,585 30,585
  5
  55,422
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  2,016 2,016
  5
  1,585,392
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  21,501 21,203
  -0.06
  850,073
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  12,160 12,027
  -4.99
  1,106,389
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  9,186 8,704
  -5
  12,735,463
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  6,728 6,621
  -4.99
  1,296,752
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  5,089 5,051
  -4.98
  978,271
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  43,399 42,000
  -3.92
  10,338
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  50,408 50,408
  5
  80,012
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  5,884 5,621
  -2.78
  3,680,043
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  11,163 11,197
  -5.15
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  12,946 12,827
  -5
  916,053
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  45,060 44,716
  -5
  326,644
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  15,981 15,907
  -5
  1,036,138
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  17,218 16,510
  -4.61
  1,234,259
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  4,892 4,898
  4.99
  27,634,014
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  17,551 17,458
  -5
  750,928
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  2,856 2,780
  -1.45
  18,741,170
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  2,626 2,557
  -4.98
  6,598,200
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  11,366 11,344
  -5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  30,481 30,501
  5
  4,221,765
 • قند و شکر
  قصفها1
  22,345 22,244
  0
  0
 • قند و شکر
  قزوین1
  11,919 11,700
  -2.92
  2,080,542
 • قند و شکر
  قهکمت1
  18,580 18,189
  -2
  1,388,686
 • قند و شکر
  قشهد1
  13,975 13,668
  -1.27
  232,219
 • قند و شکر
  قلرست1
  8,051 7,959
  0.13
  1,419,574
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  21,028 21,028
  5
  0
 • قند و شکر
  قمرو1
  12,946 12,938
  4.63
  820,666
 • قند و شکر
  قنیشا1
  10,057 9,800
  -1.73
  1,954,534
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  12,620 12,620
  4.79
  205,664
 • قند و شکر
  قپیرا1
  27,937 27,504
  -1.52
  6,382
 • قند و شکر
  قثابت1
  12,642 12,775
  5
  15,387,238
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  13,643 13,646
  4.99
  371,206
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  9,937 9,937
  5
  792,374
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  6,887 6,979
  4.99
  1,095,854
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  5,229 5,090
  -1.64
  4,427,423
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,964 2,950
  -1.86
  3,408,925
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  4,904 4,666
  -0.26
  9,724,031
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  5,506 5,398
  -5
  3,940,061
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  13,651 13,688
  1.15
  514,269
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  22,156 21,338
  -5
  178,479
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  5,839 5,634
  -4.99
  1,882,182
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  21,382 21,401
  4.99
  2,396,610
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  37,771 37,831
  10.25
  26,292
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  11,809 11,574
  -5
  155,749
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  10,717 10,700
  -5
  179,260
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  3,466 3,352
  -4.99
  14,670,853
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  6,737 6,625
  -4.99
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  11,911 11,575
  -5
  362,763
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  28,984 28,569
  2.8
  1,650,429
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  6,099 6,036
  -4.99
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  5,392 5,302
  -1.21
  15,700,669
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  7,238 7,090
  1.87
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  26,943 26,999
  3.22
  81,778
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  18,041 18,105
  5
  1,115,471
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  5,218 5,173
  -5
  3,725,152
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  60,918 60,990
  5
  328,992
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  3,137 3,148
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  8,781 8,640
  2.87
  2,734,241
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,797 1,745
  -4.96
  45,893,832
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  2,777 2,750
  3.97
  2,492,872
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,981 1,882
  -3.14
  84,712,975
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  14,246 14,368
  8.36
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  4,476 4,416
  -4.99
  3,642,747
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  6,087 6,011
  -4.99
  2,960,827
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  25,169 23,862
  -1.25
  0
 • منسوجات
  نمرینو1
  16,652 16,408
  -4.54
  124,498
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  4,276 4,118
  -1.86
  7,396,187
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  17,463 16,800
  -0.1
  4,592,993
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  19,044 19,044
  5
  61,154
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  15,658 15,325
  -1.94
  1,438,700
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  5,272 5,181
  -4.99
  9,578,553
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  12,990 12,990
  4.87
  250,847
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,389 1,349
  -1.39
  26,019,696
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,685 2,647
  -4.99
  5,483,877
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  7,331 7,300
  3.17
  2,369,625
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  16,528 16,048
  -5
  277,615
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  11,944 11,726
  -5
  774,730
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  10,351 10,000
  -4.03
  1,126,131
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  7,760 7,683
  -5
  5,590,150
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  1,116 1,082
  -2.61
  93,888,081
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  2,347 2,327
  -4.98
  7,076,888
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  24,828 24,752
  -4.8
  1,052,537
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  10,672 10,410
  -4.42
  407,282
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  7,227 7,512
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,526 1,494
  -4.96
  31,863,771
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  4,982 4,761
  -4.47
  5,960,960
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  5,577 5,327
  -4.99
  2,764,457
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  10,000 10,109
  -14.85
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  12,508 12,260
  -2.72
  401,973
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  18,376 18,376
  5
  130,047
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  12,043 11,787
  -2.68
  1,011,265
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  2,195 2,151
  -0.51
  15,863,177
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  3,190 3,347
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  13,128 13,099
  -4.11
  151,469
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  8,459 8,407
  -4.99
  486,810
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  9,894 9,704
  -4.63
  1,182,783
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  14,409 15,102
  5
  3,338
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  7,220 7,100
  -4.2
  3,592,175
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  16,119 15,209
  -4.35
  458,162
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  6,934 6,859
  -4.99
  1,501,469
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  10,241 9,870
  -3.81
  853,839
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  5,235 5,114
  -5
  2,350,562
 • قند و شکر
  قشکر1
  8,883 8,926
  5
  2,170,393
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  6,100 6,017
  -4.99
  5,266,097
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  6,343 6,331
  -5
  2,800,292
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  4,905 4,812
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  34,966 34,622
  -5
  253,275
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  8,743 8,720
  -2.02
  205,342
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  3,982 4,071
  4.98
  7,177,771
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  17,280 17,992
  0.41
  44,505
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  16,873 16,333
  -5
  135,811
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  3,219 3,159
  -4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  17,112 16,900
  3.64
  9,210,192
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  9,960 9,996
  -2.49
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  19,915 19,999
  -3.59
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  69,543 69,792
  5
  101,717
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  6,160 6,104
  -5
  2,879,573
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  1,264 1,298
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  11,451 11,300
  3.51
  24,372,025
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  19,194 19,498
  1.79
  20,882
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  12,238 12,843
  5
  2,547
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  46,246 46,246
  5
  58,721
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  12,054 12,027
  -5
  3,584,411
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  8,257 7,986
  -4.06
  3,860,892
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  4,693 4,700
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  10,770 10,818
  5
  1,188,121
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,718 2,679
  -5
  12,246,598
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  9,900 9,700
  -0.57
  1,300,976
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  4,405 4,278
  -0.16
  4,701,489
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  4,933 4,856
  -4.99
  13,583,707
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  11,876 11,795
  -4.99
  3,032,984
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  6,895 6,804
  -5
  3,097,141
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,100 2,073
  -2.54
  25,280,904
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,851 2,851
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  5,249 5,251
  5
  85,966,299
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,558 2,531
  3.26
  70,932,384
 • مخابرات
  همراه1
  12,694 12,570
  3.41
  16,174,280
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,443 1,416
  1
  19,993,153
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  44,185 44,450
  2.84
  1,884,840
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  43,226 43,515
  1.96
  172,164
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  8,564 8,500
  1.6
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  5,631 5,540
  -2.29
  5,637,091
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,940 1,940
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  4,678 4,718
  4.98
  24,036,958
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,325 2,419
  4
  5,833,343
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  9,905 9,716
  -5
  6,880,171
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  7,526 7,367
  -4.73
  4,873,742
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  3,951 3,870
  -2.1
  987,860
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,399 2,362
  -3.71
  5,691,992
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  14,274 14,199
  1.65
  1,410,306
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  9,747 9,650
  -6.18
  15,365,930
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  2,053 2,044
  -4.97
  4,212,213
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  7,507 7,437
  -4.99
  3,120,134
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  2,300 2,247
  2.09
  210,846,735
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  15,290 14,850
  -3.93
  493,585
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  7,384 7,284
  3.09
  27,589,006
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  3,038 3,038
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,750 1,704
  -4.96
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  14,809 14,799
  4.79
  19,661,527
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  8,565 8,251
  -0.47
  4,446,073
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  6,933 7,080
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  8,173 8,170
  -5
  1,649,074
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  11,369 11,366
  -3.56
  2,193,309
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  9,804 9,500
  1.29
  6,294,323
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  20,796 20,796
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  42,821 42,100
  0.99
  3,100,807
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,227 2,259
  2.12
  47,562,436
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  49,352 49,666
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,381 2,355
  -4.96
  26,787,318
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  18,082 18,105
  4.48
  2,255,414
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,000,000 1,000,000
  -1.23
  10
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,014,413 1,013,122
  -0.26
  9,993
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  960,000 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  891,256 890,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9981
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  3,800
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9951
  950,000 950,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  958,500 958,500
  0
  3,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  956,000 956,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  898,553 898,553
  -3.38
  5
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا1041
  1,009,756 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  897,000 897,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  889,000 889,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود14121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  876,300 875,000
  -1.03
  1,110
 • مخابرات
  صخابر1021
  914,050 914,050
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  897,000 897,000
  -0.84
  500
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  707,809 680,000
  -3.04
  2,749
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  7,764 7,425
  -4.99
  3,803,769
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  2,016 2,033
  4.96
  147,263,035
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  2,420 2,363
  -3.12
  6,329,142
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  10,469 10,469
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  2,495 2,427
  -4.97
  3,232,621
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  4,691 4,691
  4.99
  13,013,503
 • فلزات اساسی
  فولای1
  6,180 6,110
  -1.77
  4,114,443
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  6,997 7,299
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  4,203 4,299
  -2.45
  3,700,498
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,540 1,540
  4.98
  23,782,369
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  2,061 2,098
  4.64
  19,570,032
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  48,360 48,460
  5
  4,013,020
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  5,869 6,036
  3.89
  1,240,441
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,955 3,923
  -0.3
  3,757,500
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,752 1,720
  -4.66
  16,597,438
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,757 1,738
  -0.69
  170,837,369
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,311 1,299
  -1.74
  2,162,822
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  42,621 42,621
  5
  82,579
 • قند و شکر
  قشیر1
  5,724 5,595
  -1.64
  1,527,248
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  6,811 6,800
  0.61
  742,273
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  16,268 16,268
  5
  378,235
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  31,885 33,110
  1.13
  6,983,538
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  31,125 31,390
  5
  1,433,267
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  4,358 4,250
  -3.03
  11,718,357
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  4,639 4,466
  -5
  4,678,247
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  4,018 3,929
  -4.98
  1,168,305
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  16,351 16,351
  -5
  71,650
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  20,670 20,670
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  7,060 6,920
  -3.31
  3,927,053
 • قند و شکر
  قچار1
  30,076 30,013
  -2.78
  33,793
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  26,974 26,395
  0.58
  3,117,872
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,742 1,728
  -4.95
  7,833,752
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  7,827 7,746
  -4.99
  4,011,710
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  11,730 11,600
  -0.83
  3,881,013
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  6,989 7,089
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  5,440 5,379
  -5
  4,810,827
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  17,014 16,911
  -5
  589,579
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  6,019 5,876
  -5
  2,179,310
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  5,905 5,795
  -0.31
  4,968,986
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  8,268 8,052
  -4.95
  5,991,220
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,903 5,903
  0.15
  1,132,711
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  13,612 13,534
  -5
  2,773,016
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  16,453 16,505
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  3,740 3,500
  -2.8
  7,256,411
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  10,829 10,220
  -2.57
  1,028,814
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  6,186 6,168
  -0.16
  916,988
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,678 2,618
  -4.24
  2,768,357
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,721 2,678
  -4.97
  2,960,309
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  31,360 31,300
  -0.87
  1,129,262
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  2,192 2,180
  0.51
  4,182,738
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  14,504 14,450
  4
  1,692,820
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  19,812 19,381
  -5
  228,852
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  7,889 7,477
  -4.99
  11,319,861
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,977 1,954
  -4.96
  7,308,038
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  23,512 23,100
  0.7
  304,273
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,003,001 1,003,001
  1.69
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  7,543 7,390
  -0.73
  3,249,265
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  14,332 13,984
  -3.39
  1,219,102
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  13,888 13,830
  4.08
  2,231,399
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  3,095 2,999
  -1.64
  13,849,238
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,001,662 1,002,000
  0.19
  1,625
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  10,135 10,135
  48
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,984 2,919
  1.18
  12,196,158
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  4,114 4,095
  -2.36
  3,168,830
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  15,728 15,735
  5
  2,316,396
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  29,466 29,950
  1.02
  304,314
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  42,054 41,276
  -5
  586,421
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,648 1,590
  -3.75
  8,206,140
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  8,955 8,900
  0.55
  495,012
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  5,081 4,999
  -1.26
  16,882,913
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  8,122 7,619
  -4.99
  2,603,956
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  3,871 3,772
  -4.99
  5,810,885
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,944 1,916
  2.9
  5,747,500
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  3,037 2,940
  -4.98
  3,109,352
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  2,597 2,570
  3.21
  54,898,006
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  980,000 980,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  7,112 7,000
  -3.59
  6,251,251
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,000,104 1,000,200
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  10,239 9,922
  -4.54
  5,270,415
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  10,689 10,534
  -5
  5,199,309
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,004,590 1,010,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  12,260 12,009
  -3.25
  347,490
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  13,396 13,499