• انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  2,074 2,057
  3
  2,960,831
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  20,530 20,600
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,055 2,045
  -1.54
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  3,220 3,229
  4.97
  6,400,056
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  4,866 4,880
  4.99
  910,525
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  3,447 3,421
  -2.56
  399,509
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  2,601 2,550
  -3.41
  2,110,803
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  19,692 19,575
  -0.7
  17,495
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  3,163 3,162
  2.03
  4,259,409
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  3,499 3,411
  -2.65
  24,601
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  1,840 1,864
  1.58
  1,375,204
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  1,786 1,770
  -1.5
  1,852,547
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  5,199 5,194
  -4.99
  1,277,696
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,502 1,496
  -0.33
  2,478,811
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  2,522 2,468
  -3.74
  6,966,461
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  3,828 3,789
  0.11
  12,200,833
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  31,829 31,798
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  7,594 7,500
  -0.77
  669,596
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,089 1,079
  -0.28
  1,314,244
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  1,569 1,590
  3.58
  1,248,413
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  9,406 9,437
  -0.79
  1,011,223
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  2,926 2,950
  1.69
  4,189,284
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  3,653 3,640
  -3.24
  1,530,157
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  2,264 2,275
  2.89
  1,690,627
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  4,537 4,402
  -4.94
  70,988
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,108 1,100
  -4.35
  18,488,932
 • کاشی و سرامیک
  کهرام1
  4,021 4,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  5,615 5,616
  4.99
  2,234,827
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  2,274 2,202
  -2.13
  101,182,812
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  3,496 3,409
  -2.49
  1,918,687
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  9,450 9,347
  -4.99
  1,244,551
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,137 1,126
  -0.79
  4,776,776
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  1,620 1,622
  -1.93
  4,323,446
 • منسوجات
  نبروج1
  3,554 3,725
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  1,160 1,129
  -1.4
  24,316,677
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  994 1,005
  4.04
  4,199,749
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  1,329 1,304
  2.27
  365,241,778
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  1,672 1,662
  -4.97
  1,601,800
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  10,121 10,362
  5
  43,863
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  5,267 5,232
  0.02
  6,420,030
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  891 894
  -2.19
  5,151,243
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  12,497 12,600
  1.57
  338,020
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  7,048 7,080
  -0.99
  72,130
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  3,568 3,614
  -2.38
  592,827
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  4,512 4,467
  -1.26
  202,669
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  8,994 8,991
  2.87
  241,059
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  11,354 11,042
  -5
  158,984
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  4,019 4,039
  1.76
  109,032
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  6,119 6,111
  -1.31
  958,052
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  5,321 5,342
  -0.07
  161,444
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  1,818 1,821
  -1.67
  2,104,845
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  2,709 2,565
  -5
  467,907
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  10,508 11,032
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  23,425 23,000
  -3.46
  9,498
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  8,340 8,333
  -4.91
  280,313
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  7,152 7,160
  4.99
  294,925
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  7,170 7,300
  2.34
  40,335
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  6,592 6,658
  5
  329,419
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  10,684 10,960
  3.3
  46,651
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  15,985 16,600
  4.29
  16,853
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  4,154 4,228
  1.44
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  15,505 15,300
  -2.38
  56,279
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  7,381 7,365
  -1.47
  146,860
 • فلزات اساسی
  فجر1
  11,436 10,868
  -4.98
  500
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  1,362 1,364
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  9,304 8,900
  -4.41
  18,529
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  9,759 9,620
  -1.83
  1,834,972
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  1,267 1,250
  -4.51
  1,594,647
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  5,150 5,140
  -0.23
  14,530,523
 • فلزات اساسی
  فروس1
  6,597 6,605
  4.05
  1,924,432
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  31,075 30,900
  -2.92
  91,983
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  7,588 7,530
  -4.91
  241,099
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,410 1,418
  0.21
  585,631
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  11,649 11,749
  -4.07
  502,469
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  1,738 1,750
  1.27
  12,368,806
 • قند و شکر
  قصفها1
  11,188 11,008
  -2.81
  36,051
 • قند و شکر
  قزوین1
  5,866 5,900
  -2.86
  948,126
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  1,870 1,850
  -4.88
  2,332,598
 • قند و شکر
  قهکمت1
  8,122 8,131
  -0.49
  244,828
 • قند و شکر
  قشهد1
  10,147 10,598
  4.2
  31,000
 • قند و شکر
  قلرست1
  6,130 6,121
  -5
  645,959
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  15,506 14,742
  -4.99
  1,420
 • قند و شکر
  قمرو1
  4,957 4,959
  -0.78
  137,296
 • قند و شکر
  قنیشا1
  3,937 3,900
  -2.4
  60,909
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,321 7,300
  0.22
  6,078,537
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  4,745 4,987
  1.9
  66,557
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  3,879 3,840
  -2.91
  4,183,898
 • قند و شکر
  قپیرا1
  9,490 9,430
  -3.23
  68,678
 • قند و شکر
  قثابت1
  3,749 3,744
  -5
  1,848,642
 • قند و شکر
  قشرین1
  90,174 89,001
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  4,456 4,500
  -3.04
  441,039
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  9,577 9,706
  5
  2,444,158
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  2,730 2,710
  -0.59
  85,814
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  2,882 2,839
  -0.14
  7,047,093
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  1,697 1,697
  4.95
  945,241
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  3,292 3,324
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,903 3,030
  4.41
  4,600
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  2,754 2,695
  -4.97
  18,187,123
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  1,463 1,445
  -4.68
  1,245,163
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  11,788 11,970
  3.03
  505,868
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,298 1,305
  -0.08
  1,506,757
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  1,955 1,910
  0.69
  840,618
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  9,721 9,338
  -5
  11,008
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  8,188 8,090
  -2.33
  26,690
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  2,109 2,140
  3.98
  599,405
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  11,012 11,199
  0.5
  237,512
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  9,075 8,625
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  4,240 4,344
  2.48
  1,235
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  3,037 3,053
  4.99
  4,794,046
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  17,204 17,198
  -5
  127,540
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  5,967 5,670
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  1,872 1,857
  -4.48
  2,912,903
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  3,459 3,459
  4.98
  1,475,996
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  1,790 1,786
  -0.11
  1,107,458
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  7,188 7,213
  4.99
  321,958
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  1,547 1,556
  2.77
  1,497,776
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  1,773 1,721
  -3.91
  2,993,965
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  8,682 8,590
  -2.75
  544,933
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  2,158 2,140
  -0.88
  38,754
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,537 4,558
  1.29
  2,560,385
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  8,085 8,050
  -0.24
  2,257,065
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  2,587 2,500
  -2.76
  2,681,703
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  8,338 8,351
  0.17
  1,175
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  4,983 4,862
  -2.72
  101,406
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  2,468 2,430
  -3.8
  214,082
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  5,521 5,572
  4.99
  84,931
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,501 1,500
  -3.54
  845,989
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  4,402 4,390
  0.21
  707,960
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  1,522 1,540
  2.12
  1,645,798
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,398 1,418
  1.43
  171,706
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  971 970
  1.36
  1,733,785
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,507 4,503
  -0.16
  15,903,642
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  3,448 3,420
  -4.84
  2,395,155
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,488 5,500
  -1.04
  13,699,210
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,200 1,195
  -4.25
  33,021,687
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  4,452 4,423
  -4.98
  447,811
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  2,019 1,992
  -4.96
  4,362,931
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  2,346 2,360
  -0.63
  649,195
 • مخابرات
  اخابر1
  2,338 2,324
  -0.21
  10,180,423
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  5,691 5,705
  1.53
  858,121
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  1,481 1,475
  -2.51
  729,863
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  3,555 3,533
  -4.98
  2,229,743
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  5,220 5,030
  -4.39
  53,459
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  43,674 41,498
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  3,070 3,120
  0.71
  2,765,933
 • منسوجات
  نمرینو1
  9,186 9,117
  -0.92
  2,828
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  941 949
  4.98
  13,361,611
 • فلزات اساسی
  فملی1
  3,972 3,946
  -1.74
  13,677,600
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  3,976 4,040
  -1.08
  919,215
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,605 4,500
  6.96
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  2,550 2,580
  4.96
  8,808,703
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  9,054 9,100
  4.8
  928,012
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  15,207 14,702
  -4.54
  428,294
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  8,877 9,397
  4.68
  16,023
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  2,079 2,032
  -2.64
  592,241
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  4,133 4,115
  -0.87
  463,958
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  5,414 5,330
  0.04
  1,301,282
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  2,262 2,247
  -4.99
  6,081,987
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش1
  3,331 3,497
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  1,904 1,924
  1.16
  895,132
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  13,800 13,652
  -1.19
  98,709
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  2,090 2,098
  1.16
  2,117,022
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  5,084 5,125
  5
  2,403,488
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  2,527 2,546
  4.99
  3,582,881
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  1,908 1,912
  0.42
  996,420
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  4,458 4,484
  4.99
  631,803
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,274 5,160
  -1.64
  3,585,571
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  4,448 4,439
  -1.62
  1,332,241
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,736 9,765
  4.99
  2,439,989
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  4,351 4,390
  1.11
  8,385,882
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  11,084 10,850
  -0.02
  84,710
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  5,981 6,000
  -0.46
  551,762
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  1,949 1,930
  -1.78
  929,881
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  48,124 46,997
  -2.44
  7,273
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  4,577 4,470
  -1.41
  175,760
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  2,440 2,430
  -0.9
  157,615
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  38,778 38,480
  -1.75
  120,409
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  975 961
  -4.47
  61,996,497
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,166 1,158
  -4.93
  2,550,217
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  7,715 7,650
  -1.46
  8,056,635
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  15,833 15,979
  2
  957,685
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  7,737 8,128
  4.21
  4,114,462
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  5,520 5,476
  -2.11
  1,273,316
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  4,853 4,784
  -4.99
  291,135
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  2,568 2,570
  -3.06
  153,032
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  914 902
  -4.75
  10,913,380
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,687 1,682
  -3.22
  4,272,757
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  2,112 2,089
  -4.96
  3,820,168
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  4,644 4,605
  0
  1,401,835
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  2,117 2,080
  -3.08
  115,271
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,338 1,324
  -4.89
  17,355,502
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  3,493 3,440
  -0.84
  452,168
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  7,357 6,991
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,167 1,179
  1.9
  1,028,156
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاژن1
  2,425 2,400
  -0.21
  2,572,066
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  3,028 3,038
  4.98
  5,014,254
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  2,613 2,615
  3.56
  705,328
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,340 2,287
  -2.64
  1,001,470
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,263 1,215
  -4.41
  587,572
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  3,185 3,190
  -0.19
  2,428,037
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  25,994 26,155
  0.76
  3,817
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  4,453 4,374
  -4.93
  101,341
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  1,544 1,476
  -4.9
  188,856
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,132 1,159
  4.98
  6,846,224
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,627 2,496
  -4.99
  637
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  6,104 5,902
  -3.48
  9,623
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  3,246 3,100
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  5,101 4,984
  -4.99
  739,712
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  1,285 1,300
  1.33
  820,338
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  6,049 6,109
  0.88
  28,576
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  6,017 6,023
  4.99
  94,446
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  6,344 6,290
  2.13
  1,171,645
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  9,853 9,969
  1.22
  5,668
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  1,689 1,733
  2.97
  35,568
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  4,849 4,851
  -1.14
  102,746
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  6,242 6,242
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  2,996 3,077
  -0.97
  441,922
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  2,687 2,730
  -1.34
  1,582,162
 • قند و شکر
  قشکر1
  2,661 2,656
  -1.56
  713,277
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  3,287 3,255
  -0.91
  1,091,571
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  3,001 3,037
  -0.59
  315,600
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  2,033 2,050
  -0.15
  443,281
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  13,865 14,000
  -2.83
  35,702
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  7,319 6,962
  -4.99
  5,400
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  1,339 1,339
  -0.22
  60,940
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  3,683 3,635
  1.74
  577,588
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,315 1,290
  -3.87
  161,573,589
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  2,909 2,949
  -3.37
  3,790,296
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  2,866 2,875
  0.38
  268,607
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,015 3,884
  -4.12
  84,765
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  9,752 9,800
  0.49
  1,247
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  1,063 1,075
  0.84
  473,809
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  5,823 5,532
  -5
  200
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  1,735 1,726
  -3.09
  856,566
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  1,173 1,163
  0
  2,635,441
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,119 1,120
  -2.69
  4,950,407
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  4,400 4,356
  0.18
  517,460
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,327 2,308
  0.09
  2,794,880
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  3,528 3,576
  -0.36
  124,826
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  10,418 10,465
  4.95
  284,943
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  35,384 35,788
  3.94
  19,768
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  2,810 2,847
  -0.94
  239,720
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  1,609 1,581
  -1.37
  9,213,207
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  920 909
  -3.5
  38,308,805
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  897 915
  2.23
  6,646,864
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  911 925
  4.05
  5,678,763
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  3,745 3,730
  -3.52
  2,871,886
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  17,004 16,944
  -5
  182,997
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,409 2,384
  -1.04
  117,498
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  1,705 1,701
  0
  1,170,694
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  2,994 2,975
  1.05
  457,504
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  5,570 5,311
  -4.99
  17,158
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  19,897 19,556
  -1.97
  5,305
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  3,849 3,892
  1.67
  1,843,954
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  4,537 4,570
  -1.53
  367,214
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  4,898 4,740
  -4.99
  204,857
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  4,935 4,690
  -4.98
  211
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  7,121 7,044
  -4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,279 2,232
  -4.08
  1,041,742
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  12,543 12,500
  -3.55
  570,029
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,535 3,500
  -0.68
  410,453
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  1,591 1,609
  1.07
  1,124,421
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  1,797 1,809
  0.72
  128,050
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  2,804 2,738
  -5
  557,348
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  7,471 7,499
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  1,438 1,438
  4.96
  3,092,626
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  3,074 3,250
  4.57
  467,402
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  3,212 3,201
  -1.63
  487,588
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  7,135 7,140
  -0.28
  1,471,994
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  2,028 2,043
  4.98
  6,226,794
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  3,115 3,072
  -0.87
  871,413
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  2,604 2,550
  -4.28
  1,426,392
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  957 944
  -1.26
  14,688,240
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  2,365 2,380
  -1.82
  2,103,231
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,096 1,075
  -4.95
  43,325,500
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  4,726 4,700
  -3.33
  463,948
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,033 1,030
  2.18
  991,929
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,416 1,408
  -1.33
  1,846,172
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  6,562 6,510
  -0.09
  342,063
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  1,450 1,437
  0.35
  2,676,502
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  1,788 1,801
  0.39
  1,097,470
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  2,451 2,478
  0.85
  1,425,767
 • فلزات اساسی
  فولای1
  2,756 2,765
  -2.5
  1,923,595
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  4,726 4,610
  -6.21
  36,141,354
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  2,067 2,060
  0.68
  406,993
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,157 1,134
  -1.9
  30,061,048
 • محصولات شیمیایی
  شکبیر1
  15,000 14,995
  -9.12
  20,100
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  فن آوا1
  2,995 2,986
  -0.17
  646,493
 • محصولات شیمیایی
  شلرد1
  1,892 1,900
  -0.21
  5,468,298
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  فرابورس1
  3,260 3,201
  -2.97
  485,396
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,178 1,180
  2.79
  2,086,659
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  45,701 45,400
  -0.92
  1,132,664
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  11,238 10,800
  -3.12
  386,568
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  3,371 3,300
  -4.6
  147,971
 • سیمان، آهک و گچ
  سجام1
  1,156 1,185
  1.37
  1,397,941
 • محصولات شیمیایی
  کازرو1
  1,363 1,365
  7.31
  165,928
 • محصولات شیمیایی
  ممسنی1
  1,283 1,282
  0.79
  195,878
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,057 3,010
  -4.44
  2,527,663
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,485 2,481
  0.81
  1,250,364
 • محصولات شیمیایی
  زنجان1
  1,589 1,597
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,020 1,020
  4.29
  15,034,408
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  2,035 2,081
  9.01
  255,638,040
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  812 813
  -0.12
  809,835
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  52,873 52,200
  0.01
  5,365
 • محصولات شیمیایی
  دهدشت1
  1,300 1,300
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  نیرو1
  9,225 9,143
  0.23
  666,117
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  6,100 5,938
  -3.64
  343,016
 • سرمایه گذاریها
  سنوین1
  4,597 4,600
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  13,493 13,700
  0.26
  960,080
 • زراعت و خدمات وابسته
  آینده1
  1,199 1,140
  -8.8
  5,672,206
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا41
  8,649 8,649
  0
  0
 • تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
  بمیلا1
  3,174 3,071
  -3.88
  512,792
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غصینو1
  7,305 6,950
  -4.82
  713,290
 • استخراج کانه های فلزی
  تکنار1
  8,416 8,500
  3.99
  151,685
 • محصولات شیمیایی
  داراب1
  590 590
  -0.84
  7,949,498
 • محصولات شیمیایی
  فسا1
  653 650
  -1.37
  6,517,347
 • محصولات شیمیایی
  جهرم1
  711 714
  0.56
  5,292,019
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حرهشا1
  8,987 9,100
  1.43
  569,737
 • قند و شکر
  قشیر1
  3,131 3,107
  -4.98
  1,903,290
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  4,096 4,180
  -0.83
  202,108
 • بانکها و موسسات اعتباری
  توسعه1
  788 787
  4.93
  1,442,918
 • سیمان، آهک و گچ
  سخواف1
  1,329 1,316
  1.23
  1,029,637
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,440 4,398
  -1.19
  3,911,846
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,966 2,960
  0.41
  1,108,526
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  5,637 5,798
  2.4
  43,318
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آرمان1
  810 811
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  5,510 5,500
  0.68
  1,102,354
 • سرمایه گذاریها
  فلات1
  2,782 2,778
  -0.36
  608,939
 • سرمایه گذاریها
  وکادو1
  7,792 7,555
  -6.01
  574,587
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیری1
  39,700 38,159
  -3.01
  71,993
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  27,676 27,949
  3.39
  354,136
 • حمل و نقل آبی
  حاریا1
  1,734 1,703
  -0.82
  652,429
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کیسون1
  1,715 1,699
  0.12
  5,942,157
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بتک1
  14,389 14,389
  -2.71
  446
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  2,305 2,315
  15.81
  38,085,541
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  3,838 3,852
  0.92
  1,417,520
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشوکو1
  7,763 7,500
  -4.65
  85,643
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حبندر1
  5,035 4,990
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  11,720 11,570
  -1.06
  5,875,756
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولراز1
  5,999 6,050
  0.6
  89,595
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ورازی1
  1,859 1,835
  -4.08
  283,796
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  2,539 2,550
  2.33
  1,442,278
 • محصولات شیمیایی
  شجم1
  2,609 2,601
  0.19
  883,807
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  تجار1
  2,572 2,500
  -5.05
  1,668,696
 • بانکها و موسسات اعتباری
  سامان1
  1,318 1,310
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعتما1
  3,259 3,250
  -5.58
  408,465
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنظام1
  4,734 4,500
  -8.54
  143,210
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  1,543 1,543
  4.97
  32,658
 • محصولات شیمیایی
  شستان1
  803 778
  -1.64
  65,534
 • مواد و محصولات دارویی
  دحاوی1
  5,222 5,251
  0
  1,354,750
 • کاشی و سرامیک
  کصدف1
  1,513 1,513
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  7,456 7,499
  3.31
  423,242
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  14,538 14,501
  -1.99
  168,514
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  واحصا1
  14,890 14,988
  0.25
  34,152
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  واحیا1
  29,162 29,229
  -2.85
  387,452
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  سفاسی1
  16,220 16,160
  0.3
  187,284
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  7,162 7,068
  0.23
  209,765
 • خودرو و ساخت قطعات
  تشتاد1
  9,352 9,299
  -5.48
  199,545
 • هتل و رستوران
  گکیش1
  7,533 7,400
  2.07
  543,440
 • ساخت محصولات فلزی
  فبیرا1
  2,130 2,131
  0.47
  1,640,559
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لکما1
  1,920 1,891
  -1.77
  16,799,761
 • سیمان، آهک و گچ
  سلار1
  2,255 2,255
  -6.51
  49,328
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  وثوق1
  4,324 4,399
  5.64
  3,310,676
 • قند و شکر
  قچار1
  10,941 10,842
  -4.99
  9,561
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کابگن1
  1,114 1,112
  -7.33
  195,730
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لازما1
  5,871 5,777
  2.67
  942,682
 • فلزات اساسی
  فسدید1
  11,850 11,700
  -1.35
  55,138
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاست1
  5,986 5,920
  0.51
  101,885
 • لاستیک و پلاستیک
  پشاهن1
  5,101 5,101
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کقزوی1
  1,721 1,717
  0.82
  1,503,595
 • قند و شکر
  قجام1
  3,302 3,297
  5.37
  11,590,113
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بایکا1
  18,185 51,000
  201.98
  1,800
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غیوان1
  3,550 3,550
  0
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپیام1
  2,680 2,550
  -4.99
  151,163
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  17,952 17,900
  -1.97
  252,699
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  917 907
  -1.09
  18,086,342
 • پیمانکاری صنعتی
  خصدرا1
  15,798 15,600
  -2.34
  2,145,744
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  وثنو1
  2,114 2,121
  4.95
  2,284,236
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسالت1
  1,397 1,397
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,047 1,056
  4.97
  3,713,248
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی31
  70,805 70,805
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شزنگ1
  11,155 11,100
  -3.18
  230,910
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کایتا1
  22,040 24,000
  6.62
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخانه1
  6,878 6,880
  -9.73
  223,547
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  وآفری1
  922 922
  -2.74
  31,730
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  3,573 3,550
  -3.56
  644,140
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  11,299 11,300
  -0.27
  268,059
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  7,596 7,639
  2.32
  724,983
 • سرمایه گذاریها
  وآرین1
  1,175 1,150
  -1.63
  4,276,871
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  2,072 1,957
  -4.72
  4,683,823
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنام1
  1,465 1,425
  4.01
  8,564,000
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  4,984 4,901
  -0.77
  3,584,689
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنور1
  1,390 1,375
  -0.29
  5,706,781
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثقزوی1
  3,939 3,979
  2.45
  445,175
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,072 2,053
  -1.44
  20,482,783
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  2,906 2,860
  -2.79
  265,979
 • فلزات اساسی
  فالوم1
  1,950 1,950
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پارتا1
  7,170 6,500
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  سپرمی1
  1,209 1,299
  8.25
  1,390,624
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاصفا1
  2,693 2,739
  10
  687,054
 • محصولات شیمیایی
  شسم1
  6,500 6,500
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  ساذری1
  12,206 12,206
  10.6
  220
 • لاستیک و پلاستیک
  پلوله1
  7,138 6,954
  -9.99
  5,381,490
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  سایرا1
  5,100 5,100
  5.88
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فسلیر1
  7,845 7,999
  6.61
  55,762
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  10,079 9,850
  0.08
  675,469
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولانا1
  4,116 4,020
  1.06
  832,128
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  آسام1
  27,500 27,500
  2.63
  40
 • مخابرات
  همراه1
  19,184 19,310
  0.93
  985,017
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,143 1,148
  1.06
  1,250,527
 • سیمان، آهک و گچ
  سباقر1
  859 860
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمتاز1
  3,684 5,003
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپکو1
  5,022 4,971
  2.22
  10,119,641
 • ساخت محصولات فلزی
  فجوش1
  1,110 1,110
  620.72
  0
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  کاریس1
  22,467 22,466
  -0.29
  4,100
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  2,390 2,341
  -1.14
  480,866
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  5,530 5,550
  0.95
  5,619,754
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وآیند1
  1,154 1,150
  0.7
  1,411,815
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  وتعاون1
  1,150 1,151
  6.57
  2,054,038
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  آساس1
  16,490 16,490
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  وسرمد1
  1,514 1,491
  -2.68
  158,920
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  اطلس1
  24,056 23,900
  -0.07
  749
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  4,858 4,823
  -3.04
  35,960
 • صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
  صنوین1
  21,838 21,838
  -0.24
  347
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  4,110 4,084
  1.42
  2,198,798
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  1,194 1,181
  -2.48
  650,567
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  5,309 5,370
  1.42
  310,056
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  26,368 25,990
  -3.15