• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,046 5,025
  -4.07
  36,301,783
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  10,911 11,532
  5
  4,694,865
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  13,422 14,000
  0.76
  14,070,360
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  5,706 5,707
  4.99
  13,462,822
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,100 3,180
  -0.81
  9,806,234
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,146 5,199
  -3.81
  15,395,273
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,316 2,369
  -1.82
  13,845,264
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  11,959 12,299
  -0.57
  2,889,605
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,991 3,012
  4.98
  21,303,901
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  2,685 2,775
  -1.07
  1,701,412
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  13,807 14,229
  -1.49
  1,243,607
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,826 3,913
  3.99
  6,927,904
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,905 1,930
  3.54
  11,215,967
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,345 5,388
  -3.73
  6,003,154
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,708 5,747
  0.28
  61,414,087
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  20,270 20,887
  -1.43
  637,445
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,088 3,172
  5
  18,618,978
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  559 558
  1.64
  218,383,155
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  475 483
  1.9
  458,723,525
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,183 3,174
  -4.57
  3,771,190
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,221 5,289
  2.9
  7,687,440
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  8,345 8,488
  -3.28
  1,705,331
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  12,108 12,108
  -5
  1,158,665
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  36,369 36,299
  -5
  2,110,348
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  25,423 26,973
  5
  3,128,537
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  9,297 9,297
  -5
  1,231,813
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  6,816 7,210
  4.99
  4,786,098
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,081 6,492
  4.06
  9,182,813
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,627 16,097
  3.41
  151,142
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,773 8,770
  0.93
  2,334,239
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,566 4,633
  3.93
  69,380,067
 • فلزات اساسی
  فروس
  12,841 12,341
  -5
  80,326
 • فلزات اساسی
  فرآور
  50,179 51,114
  1.52
  249,668
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  2,708 2,800
  -1.51
  1,731,104
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,077 3,080
  0.85
  14,448,614
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,891 5,086
  1.8
  15,649,878
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,876 6,930
  2.18
  5,611,105
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  8,867 9,135
  2.23
  19,830,297
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,579 4,683
  -10.7
  3,170,101
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,800 16,049
  3.9
  947,248
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,717 2,785
  4.82
  5,050,304
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  13,098 13,312
  4.99
  1,000,716
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  39,966 43,984
  4.86
  111,711
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  11,691 11,682
  -4.97
  5,191,091
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,914 2,970
  -2.59
  3,455,517
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,230 3,280
  -1.23
  2,441,304
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  12,862 13,251
  1.59
  3,554,131
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  3,735 3,818
  -2.83
  3,594,036
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  1,965 2,038
  2.05
  3,830,659
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  4,191 4,191
  -4.99
  900,918
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,527 4,636
  1.82
  14,728,535
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,336 8,572
  3.31
  7,790,318
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  14,652 14,054
  -5
  96,107
 • مخابرات
  اخابر
  3,742 3,800
  2.79
  8,004,044
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  16,086 16,555
  1.32
  1,214,375
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  8,818 8,930
  -2.32
  5,899,438
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,565 1,590
  -2.75
  21,584,025
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,343 5,400
  3.71
  43,591,659
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  4,842 4,879
  -3.56
  3,251,401
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  5,116 5,270
  4.92
  2,628,593
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  20,571 20,940
  3.06
  1,604,438
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,801 5,946
  4.87
  1,894,843
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  15,277 15,500
  -3.16
  414,132
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  15,865 16,030
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,026 5,021
  -4.8
  5,658,228
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,227 3,303
  -6.32
  72,651,658
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  16,551 17,102
  1.64
  2,601,304
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,530 6,610
  3.28
  7,169,797
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  11,289 11,580
  -0.78
  1,832,513
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,769 7,945
  3.13
  4,340,252
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  6,387 6,500
  -1.49
  4,514,105
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  72,772 72,755
  0
  199,139
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  21,603 21,990
  0.98
  1,989,122
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,680 5,719
  1.71
  24,098,414
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  36,795 37,001
  0.72
  3,327,780
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,736 10,048
  4.98
  1,510,894
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,360 1,405
  1.01
  31,460,226
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,234 7,389
  1.99
  885,492
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,851 1,924
  4.96
  61,649,296
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,132 2,135
  -4.64
  19,742,871
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  12,311 11,965
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  6,291 6,440
  -1.78
  463,392
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,758 3,838
  3.28
  2,206,391
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,828 3,910
  4.6
  984,731
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  6,553 6,800
  2.33
  3,881,511
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  3,990 3,990
  -4.98
  942,739
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,192 4,310
  0.02
  23,085,683
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  11,953 12,399
  -0.74
  573,922
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  8,010 7,736
  -5
  65,200
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  7,524 7,589
  4.99
  988,974
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  7,251 7,435
  -1.69
  6,174,980
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  9,527 9,248
  -4.99
  90,358
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,159 5,161
  -4.95
  2,911,532
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,120 4,192
  -1.39
  4,529,511
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,508 2,451
  -4.96
  489,980
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,934 2,973
  4.98
  4,453,406
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,936 1,979
  -2.66
  52,458,619
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,326 3,353
  0.93
  2,829,954
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,281 5,700
  3.9
  3,839,512
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  1,987 2,000
  -3.98
  21,396,800
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  1,996 2,024
  -3.3
  7,562,422
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  11,054 11,349
  2.69
  3,982,496
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  2,996 3,050
  -2.68
  1,537,936
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  12,126 12,659
  1.02
  6,381,770
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  5,961 6,150
  4.84
  2,037,665
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  12,912 13,467
  -0.46
  1,784,744
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,602 2,546
  -4.96
  372,601
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,178 3,210
  1.39
  1,116,176
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  9,005 9,022
  -4.76
  562,086
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  20,683 20,999
  -0.87
  3,595,670
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  4,600 4,680
  -3.15
  30,764,492
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  3,954 4,089
  -0.15
  2,158,915
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  10,165 10,310
  -3.34
  2,306,217
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  6,918 7,038
  -0.03
  12,280,780
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,403 3,501
  0.63
  9,611,138
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,849 7,187
  4.55
  3,489,473
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,145 8,145
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,047 6,170
  -1.64
  4,364,894
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,119 2,152
  4.98
  79,733,445
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,714 3,800
  0.21
  9,703,366
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  9,826 10,000
  1.56
  690,222
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,243 23,993
  3.27
  1,696,146
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,369 6,350
  0.51
  7,972,815
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,060 5,197
  -0.29
  12,890,968
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,801 1,792
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,357 2,389
  -3.59
  28,156,361
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  18,563 18,837
  5
  3,808,218
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,379 4,500
  -0.27
  2,434,181
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  10,368 10,490
  -2.83
  1,744,674
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  10,796 10,796
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  10,796 10,796
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  8,205 8,414
  4.99
  938,776
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  10,549 11,002
  0.02
  5,407,178
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  10,738 11,128
  4.99
  1,941,622
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  11,709 11,709
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  11,180 11,330
  -3.24
  3,079,476
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  11,709 11,709
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,848 4,687
  -4.99
  33,457
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  32,905 34,480
  2.19
  1,420,146
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,638 5,789
  -1.26
  4,024,072
 • فلزات اساسی
  فمراد
  21,775 22,820
  4.89
  1,290,778
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  7,828 7,776
  -5
  139,761
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  31,541 32,888
  2.18
  247,892
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  20,950 20,283
  -5
  53,975
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,600 4,600
  5
  639,933
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,269 2,299
  -2.54
  24,369,626
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  70,363 71,685
  -2.59
  407,086
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,039 6,160
  0.33
  727,745
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  4,937 5,026
  -1.97
  19,213,886
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  17,984 19,048
  0.96
  274,889
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  7,578 7,724
  -1.97
  1,843,241
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,183 4,250
  -2.83
  12,334,035
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,363 2,316
  -4.97
  1,465,726
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  36,069 36,069
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,590 2,634
  -2.77
  13,045,075
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  26,041 26,870
  -1.57
  2,300,003
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  28,572 28,572
  -5
  308,693
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  9,169 9,648
  5
  6,206,488
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  17,344 17,700
  -2.5
  2,672,219
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,283 7,283
  -5
  482,792
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  85,059 82,538
  -2.96
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  52,873 53,000
  -4.77
  65,714
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  9,244 8,988
  -5
  87,198
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  14,155 14,155
  -4.99
  445,413
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  24,480 24,480
  -5
  558,870
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  29,962 29,962
  -5
  33,422
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  23,157 24,500
  3.93
  2,173,306
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  14,598 14,779
  -2.52
  1,572,971
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,259 7,211
  -4.99
  39,438,053
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  31,893 33,168
  5
  401,245
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,000 12,989
  -3.31
  240,928
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,067 3,140
  -5.11
  3,499,134
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,183 3,183
  -4.99
  825,536
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  13,273 13,545
  -2.83
  1,474,303
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  42,624 43,850
  -1.55
  1,790,902
 • قند و شکر
  قصفها
  27,424 28,000
  0.01
  201,175
 • قند و شکر
  قزوین
  11,928 12,530
  1.33
  1,560,985
 • قند و شکر
  قهکمت
  19,279 20,200
  1.38
  813,084
 • قند و شکر
  قشهد
  12,114 12,088
  -5
  153,491
 • قند و شکر
  قلرست
  9,870 9,880
  -4.73
  2,067,180
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  61,838 63,835
  -1.93
  178,909
 • قند و شکر
  قمرو
  16,262 17,010
  0.13
  280,061
 • قند و شکر
  قنیشا
  12,231 12,440
  -2.97
  716,522
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  24,626 24,626
  -5
  350,002
 • قند و شکر
  قپیرا
  32,303 30,765
  -5
  4,006
 • قند و شکر
  قثابت
  21,283 20,811
  -5
  116,062
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  12,071 12,071
  -5
  66,426
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  13,653 13,750
  -2.96
  3,419,841
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  26,758 25,738
  -5
  19,711
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  9,534 9,534
  -4.99
  386,145
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,068 5,150
  -2.41
  7,960,162
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,022 3,100
  -1.43
  12,547,639
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,457 6,612
  4.99
  27,209,445
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,610 4,705
  5
  3,925,188
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,038 6,150
  -1.69
  11,257,935
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  15,954 16,310
  -2.75
  389,505
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  26,835 27,815
  -1.02
  116,906
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  12,218 11,698
  -4.99
  19,644
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  24,256 25,000
  0.27
  422,745
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  30,024 31,399
  0.16
  66,198
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  11,197 11,197
  -5
  230,820
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  20,799 19,813
  -5
  3,844
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  3,806 3,900
  -0.15
  4,106,683
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  9,857 9,983
  -2.29
  1,674,594
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  16,961 16,950
  -5
  834,507
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  53,182 53,104
  -5
  1,037,649
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  7,563 7,563
  -5
  150,738
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  5,827 5,890
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  11,702 11,702
  -4.99
  224,558
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  23,469 23,472
  -4.98
  152,389
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  21,215 20,543
  -5
  24,528
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  12,130 12,008
  -4.99
  51,614
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  41,713 40,329
  -5
  12,250
 • فلزات اساسی
  فلوله
  11,384 11,384
  -5
  396,935
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,154 4,033
  -4.99
  237,085
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  12,868 12,371
  -5
  28,358
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,874 1,938
  4.81
  53,250,474
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,482 3,501
  -3.1
  23,530,741
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,939 1,956
  -2.88
  20,546,598
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  21,367 21,989
  -1.62
  519,592
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  4,951 4,951
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  5,498 5,567
  -3.47
  2,476,075
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  35,954 36,808
  -1.99
  610,653
 • منسوجات
  نمرینو
  26,254 27,001
  -2.24
  284,359
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,056 4,133
  -2.73
  4,221,812
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  17,794 18,001
  -2.11
  536,893
 • فلزات اساسی
  فنورد
  20,853 21,000
  -3.05
  64,904
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  36,554 37,400
  4.07
  6,902,976
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  7,947 8,000
  -4.23
  3,264,163
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  33,494 34,286
  -2.11
  717,939
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  2,748 2,795
  -6.83
  45,792,133
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,099 2,138
  -1.93
  6,984,943
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  10,877 10,383
  -5
  37,740
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  28,870 30,350
  3.06
  1,255,663
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  20,362 20,362
  -5
  173,481
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  13,242 13,885
  2.37
  1,024,775
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  11,001 10,895
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,256 1,285
  4.98
  77,400,429
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  2,861 2,849
  -4.87
  5,276,026
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  23,897 25,368
  2.43
  449,925
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  22,872 22,829
  -5
  291,930
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,140 8,435
  -0.68
  1,926,659
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,802 1,802
  -4.96
  12,940,534
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,695 4,894
  -0.02
  4,377,639
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  7,318 7,318
  -5
  470,498
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  9,096 9,150
  -0.03
  8,655,112
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  12,020 12,649
  0.19
  529,610
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  17,736 17,720
  -5
  315,504
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  9,481 9,713
  -1.79
  486,967
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,330 2,330
  -4.98
  3,878,644
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  10,430 9,915
  -4.99
  5,785
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  24,307 23,319
  -5
  15,599
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  7,638 7,638
  -4.99
  335,513
 • فلزات اساسی
  فسپا
  10,766 11,121
  0.66
  699,915
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  21,218 21,218
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  17,789 17,651
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  23,234 22,952
  -5
  76,620
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  7,334 7,209
  -4.99
  59,563
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  13,993 14,695
  2.63
  2,076,609
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,931 6,181
  0.78
  4,437,255
 • قند و شکر
  قشکر
  15,037 15,000
  -4.73
  1,536,996
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  6,934 7,010
  -3.8
  1,593,870
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  5,546 5,922
  2.92
  3,227,419
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  49,460 51,197
  -0.73
  113,257
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,303 7,048
  -4.99
  134,944
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,066 3,180
  -0.53
  3,594,431
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,835 1,883
  4.96
  121,528,882
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,437 5,436
  -3.91
  3,040,028
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  18,542 19,190
  -0.73
  131,444
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  27,475 27,483
  5
  151,514
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,344 3,344
  -5
  865,849
 • فلزات اساسی
  فسرب
  22,889 23,400
  -2.27
  2,412,252
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  19,022 19,022
  5
  394,422
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  31,696 31,800
  1.63
  316,631
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  68,305 66,161
  -5
  14,860
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,104 7,104
  -4.99
  512,666
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,360 1,400
  1.23
  38,094,383
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  20,379 20,379
  -5
  110,531
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  20,906 20,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  51,605 50,632
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  16,106 16,499
  -2.42
  3,658,509
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  16,957 17,670
  -0.31
  2,494,051
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  9,972 10,062
  -4.07
  81,993
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  14,388 14,388
  -5
  349,699
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  17,964 18,100
  -2.75
  3,435,753
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  6,432 6,432
  -4.99
  180,171
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  6,869 6,869
  -4.99
  427,614
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,290 2,310
  4.15
  9,164,849
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,054 7,052
  -5
  3,067,482
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,578 1,637
  2.83
  66,541,186
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  2,864 2,864
  -4.98
  18,789,332
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,437 3,473
  -3.31
  10,329,372
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  18,682 18,970
  4.78
  8,899,466
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  7,406 7,361
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,118 3,160
  3.3
  20,376,454
 • مخابرات
  همراه
  13,693 13,810
  1.21
  2,449,377
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  1,923 1,989
  2.58
  2,681,905
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  9,656 9,938
  3.89
  11,873,196
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  65,509 66,998
  3.26
  70,454
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  6,633 6,731
  -3.39
  7,414,494
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,440 2,352
  -4.97
  101,620
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,782 5,900
  4.67
  6,219,516
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,790 2,780
  0.22
  1,578,686
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,687 9,850
  1.96
  1,598,830
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  6,608 6,900
  0.52
  1,333,055
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,791 3,813
  0
  1,253,843
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,117 4,162
  4.99
  3,532,062
 • محصولات شیمیایی
  جم
  13,198 13,200
  0.4
  1,854,496
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,471 9,837
  5
  6,856,815
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,695 2,800
  -0.57
  3,673,038
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  8,376 8,835
  3.35
  7,414,646
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,256 2,320
  2.84
  28,226,875
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  12,562 12,800
  -2.42
  736,598
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,905 5,953
  0.54
  30,576,848
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,826 4,742
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,838 1,878
  2.4
  450,729
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  16,681 17,140
  -1.15
  1,301,095
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  7,489 7,721
  4.99
  20,171,290
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,611 10,188
  2.1
  1,637,795
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  11,547 11,599
  -3.21
  697,657
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  26,928 27,698
  1.98
  403,480
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  54,163 55,450
  4.52
  891,249
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  2,943 2,961
  1.33
  5,106,414
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  59,428 59,600
  0.71
  388,772
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,924 2,950
  1.17
  1,430,045
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  10,810 11,056
  -2.61
  4,787,906
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  19,172 19,000
  -0.24
  349,920
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,095 27,300
  1.54
  1,124,241
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,720 2,773
  1.99
  19,358,952
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,001,500 1,001,500
  0.04
  50
 • مخابرات
  صایتل902
  1,020,286 1,020,000
  0.07
  11,528
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران812
  795,805 795,805
  8
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  920,212 920,100
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  70,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  979,000 979,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,150 985,150
  1.82
  6,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  935,000 935,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  907,880 907,100
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  920,000 920,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  931,500 931,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  898,930 898,100
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  855,264 885,000
  3.84
  1,210
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  920,000 920,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  831,100 831,100
  -0.16
  5,000
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  757,100 757,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  847,781 847,781
  -5
  100
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  871,825 870,002
  1.38
  1,223
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  960,000 960,000
  -2.14
  25
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  955,525 962,000
  5
  1,551
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  894,328 899,999
  3.24
  511
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  10,665 10,665
  -5
  104,527
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,232 2,290
  -1.38
  32,861,696
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,270 3,314
  -3.47
  6,740,335
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  15,703 16,200
  -0.09
  920,953
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  2,736 2,736
  -5
  1,149,262
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  5,303 5,356
  -3.6
  5,102,017
 • فلزات اساسی
  فولای
  6,174 5,900
  -2.25
  2,177,404
 • هتل و رستوران
  سمگا
  6,148 6,404
  2.73
  30,198,756
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  3,909 3,909
  -4.98
  290,787
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,167 3,209
  -3.55
  77,275,974
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,005 2,005
  -4.98
  297,341
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  68,895 70,061
  4.57
  663,017
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  7,653 7,849
  -2.33
  362,791
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,623 4,777
  1.86
  2,185,915
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,272 2,272
  -4.98
  3,307,196
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,798 1,840
  1.94
  188,886,114
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,717 1,730
  -4.16
  6,285,309
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  39,249 39,499
  0.74
  83,428
 • قند و شکر
  قشیر
  10,069 10,256
  5
  4,831,742
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,039 7,145
  1.33
  1,057,754
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  25,410 25,831
  -3.31
  424,418
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  36,060 36,600
  -2.91
  4,468,485
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  47,575 48,480
  0.86
  572,758
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  7,205 7,349
  -2.04
  4,753,909
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  4,633 4,738
  -2.55
  3,157,811
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  5,758 5,758
  -5
  211,835
 • فلزات اساسی
  زنگان
  17,552 17,552
  -5
  147,414
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  43,782 43,865
  4.99
  1,350,651
 • فلزات اساسی
  فزرین
  10,516 10,516
  -5
  6,551,278
 • قند و شکر
  قچار
  28,671 28,266
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  37,519 38,000
  -0.7
  1,535,456
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  1,898 1,917
  -3.86
  8,022,039
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,132 8,350
  -0.46
  1,007,538
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  12,162 12,622
  5
  1,279,889
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  7,845 7,788
  -4.48
  2,895,590
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  5,996 6,079
  -2.3
  12,671,803
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  19,179 19,889
  0.16
  1,375,187
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  7,373 7,373
  -5
  946,097
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  6,727 6,840
  0.23
  2,574,235
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  13,474 13,974
  -0.78
  3,456,996
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,867 5,935
  1.71
  3,672,290
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  15,335 15,327
  -5
  883,268
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  15,972 16,300
  -1.54
  370,240
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  3,708 3,764
  -3.21
  5,359,710
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  15,020 15,300
  -2.62
  748,521
 • فلزات اساسی
  ارفع
  4,241 4,372
  0.14
  2,391,924
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,141 3,150
  -4.69
  9,144,362
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  4,351 4,425
  -3.3
  7,542,581
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  15,855 16,830
  4.95
  1,770,811
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,527 2,620
  -0.72
  1,500,777
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  43,592 44,900
  -2.11
  1,180,603
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  29,542 29,542
  5
  274,627
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  7,095 7,248
  -0.94
  9,550,423
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,525 2,566
  0.9
  3,069,956
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  13,592 13,592
  -5
  120,870
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,016,950 1,016,950
  0
  15
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  6,165 6,375
  -0.64
  2,696,399
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  14,120 14,449
  -2.21
  458,857
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  17,571 17,964
  -2.63
  501,768
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  4,961 5,053
  -2.6
  5,675,829
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  16,681 17,201
  5
  454,280
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,732 2,816
  3.07
  3,964,328
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  9,356 9,790
  -0.35
  4,215,462
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  20,606 21,994
  4.14
  466,748
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  30,415 30,415
  -5
  16,268
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  45,192 45,991
  4.05
  168,224
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,499 3,532
  4.99
  3,596,428
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  19,234 19,234
  -5
  2,495
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  7,857 7,996
  -1.94
  53,992,132
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  12,313 12,750
  1.44
  485,801
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  5,913 6,002
  -1.99
  3,980,289
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,430 2,499
  -1.96
  7,765,533
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  3,763 3,795
  -3.63
  1,839,601
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  2,959 2,959
  -4.98
  10,066,837
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  11,075 11,075
  -4.99
  969,606
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,003,550 1,003,550
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  10,925 11,072
  -3.47
  1,114,401
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  11,985 12,240
  -2.21
  1,649,594
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,021 1,010,000
  0
  400
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  18,854 18,854
  -5
  491,064
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  41,441 41,472
  5
  1,627,363
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  31,120 31,298
  1.56
  758,507
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  26,279 26,670
  -3.18
  382,484
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  5,019 5,019
  -5
  524,071
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  3,761 3,887
  0.52
  15,859,663
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  38,743 40,989
  0.77
  576,391
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  11,098 11,688
  2.4
  2,382,427
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,013,599 1,013,599
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  976,214 971,000
  -0.39
  10,300
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  999,870 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد26
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,019,410 1,000,000
  4.17
  5,253
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0