خدمات باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان کارگزاری رضوی

محاسبه تخفیف کارمزد بر اساس جدول پلکان

امکان دریافت تخفیف کارمزد به صورت ریالی

امکان استفاده از امتیازات برای خدمات متنوع فروشگاه باشگاه مشتریان

کارگزاری رضوی

ثبت نام غیرحضوری