نحوه محاسبه امتیازات معاملات

محاسبه امتیاز معاملات طبق جداول زیر و بر اساس میزان گردش معاملات مشتریان در هر ماه انجام می‌پذیرد. افزایش حجم معاملات در یک ماه ضریب محاسبه امتیازات برای کاربران را افزایش می‌دهد که جزئیات آن در جداول فوق نمایش داده شده است. انجام محاسبات به صورت روزانه انجام می‌گیرد و مبنای محاسبه سطح را گردش معاملات همان ماه تعیین می‌نماید و مقادیر محاسبه شده در منوی گردش امتیازات نمایش داده می‌شود. معیار محاسبه سطوح ماهانه (ابتدا و انتهای ماه) و بصورت پلکان است و در صورت افزایش حجم معاملات در بازه ماه، امتیازات با مدل امتیازگیری سطح جدید محاسبه می‌شوند.

کارگزاری رضوی

کارگزاری رضوی

افتتاح حساب غیرحضوری