کارگزاری رضوی

نگاهی به کلیات لایحه بودجه سال 1402

بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه و مقایسه آن با قانون بودجه سال گذشته
تفکیک منبع درآمدهای سال جاری و مقایسه آن با قانون بودجه سال گذشته

دانلود فایل

ثبت نام غیرحضوری