نمای کلی بازار سرمایه

نمای کلی بازار سرمایه

گزارش بازار:

امروز بازار بعد از 2 روز استراحت کار خود را ادامه روند رشد هفته قبل شروع کرد و شاخص بورس توانست با گذشتن از عدد 212 هزار واحد به عدد 213 هزار واحد دست پیدا کند. شاخص هم وزن نیز با 829.1 واحد افزایش به عدد 929.83 واحد دست یافت. ارش کل معامالت بورس بیش از 999.10 میلیارد ریال بود که می تواند نشان دهنده ورود پول و وجود پیشبینی صعود در بازار باشد. بیشترین ارزش معامالت و تاثیر مثبت در شاخص توسط نماد رمپنا با 228 واحد تاثیر رخ داد. بیشترین حجم معامالت در گروه شیمیایی بود.

دانلود فایل 396 کیلو بایت