شرکت های مشمول تحت احتیاط

شرکت های مشمول تحت احتیاط

‌شرکت‌های مشمول معاملات تحت احتیاط، شرکت هایی هستند که مشمول بندهای ب و ج ماده ۱۹ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران شده اند.

 

در چه صورت سازمان یک نماد معاملاتی را تحت احتیاط می‌نماید!
‌اگر سه اتفاق در وضعیت ناشر حادث شود، سازمان نماد ناشر را تعلیق می‌کند. بنابراین اگر ناشر اطلاعات بااهمیت موضوع ماده ۱۳ را به موقع افشا نکرده باشد، نمادش تعلیق می‌شود. اگر یکی از مشتریان عمده یک ناشر ورشکست شده باشد. یا اینکه ظن تقلب و دستکاری در اطلاعات ناشر وجود داشته باشد و نیاز به بررسی شفافیت اطلاعاتی ناشر وجود داشته باشد، نماد مشمول تعلیق می‌شود. اگر یکی از این سه مورد اتفاق بیفتد، بورس تهران ظرف مدت ۱۰ روز نماد ناشر را متوقف و با ناشر مکاتبه می‌کند. اگر ناشر مهلت خواست ۳۰ روز کاری مهلت می‌دهد. اگر اطلاعات را ارائه کرد نمادش باز می‌شود. اما اگر ناشر ابهامات را پس از مهلتی که به ناشر داده شده برطرف نکرد شرکت بورس باز هم نماد ناشر را به‌صورت «معامله تحت احتیاط» باز می‌کند. در این صورت کارگزاران باید فرم اطلاع از ابهام را در اختیار سهامداران قرار دهند.