۳ روش خروج از موقعیت خرید در قراردادهای اختیار معامله

۳ روش خروج از موقعیت خرید در قراردادهای اختیار معامله

دارنده موقعیت خرید اختیار معامله می‌تواند به یکی از سه روش زیر از قرارداد خارج شود: ۱- موقعیت خود را ببندد - ۲- از حق خود اســتفاده کند-  ۳- از حق خود اســتفاده نکند

الف) دارنده موقعیت خرید اختیار معامله می‌تواند به یکی از سه روش زیر از قرارداد خارج شود:

  • موقعیت خود را ببندد: خریدار قرارداد اختیار، چون قبلا یک قرارداد را خریده، پس می‌تواند با فروش عین آن قرارداد به شخص دیگر، موقعیت باز خود را بسته و از بازار خارج می‌شود
  • از حق خود استفاده کند: خریدار قرارداد اختیار می‌تواند از حق خود برای فروش یا خرید کالا استفاده کرده و قرارداد را اعمال کند. اعمال براساس اختیار معامله اروپایی در تاریخ سررســید ممکن خواهد بود.
  • از حق خود اســتفاده نکند: خریدار قرارداد اختیار درصورتی‌که اســتفاده از حق اختیار به سودش نباشد، در تاریخ سررسید از حق خود استفاده نخواهد کرد و خودبه‌خود قرارداد باطل خواهد شد.

ب) دارنده موقعیت فروش اختیار معامله نیز چون به‌عنوان فروشنده در قرارداد شــرکت کرده اســت در طول دوره معاملاتی و تا قبل از سررسید می‌تواند قرارداد را به شخص دیگری واگذار کند، یعنی موقعیت معکوس اخذ کند، موقعیت خود را ببندد و از بازار خارج شود.