کارمزدهای معاملات بورسی

کارمزدهای معاملات بورسی

بر خلاف بسیاری از بنگاه های اقتصادی که در آنها منافع مشتری و فروشنده در تقابل با یکدیگر قرارداشته و سود بیشتر یکی به زیان دیگری منجر خواهد شد، در کارگزاری ها منافع بنگاه و مشتری به یکدیگر گره خورده است. به عبارت دیگر در زمان سوددهی و رشد بازار با توجه به افزایش حجم معاملات صورت گرفته، حاشیه سود کارگزاری ها افزایش یافته و بالعکس در شرایط رکود از میزان درآمدهای کارگزاری کاسته خواهد شد. بر همین اساس کارگزاری رضوی میکوشد تا با ارائه خدمات مشاوره ای موثر و ایجاد بستری مناسب به منظور فعالیت سودآور مشتریان خود، بر روی اهداف مشترک خود و مشتریانش تمرکز نماید.