ضریب بتا

ضریب بتا

بتا عبارتست از معیار اندازه گیري ریسک سیستماتیک یک اوراق بهادار که به عنوان قسمتی از ریسک کلی نمی توان آن را از طریق ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد. بتا معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به پرتفلیو بازار تمامی سهام ها است.
بتا شیب خط رگرسیون است که بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد. بتاي بازار برابر یک است. سهامهایی که بتاي آن از یک بیشتر است سهام هاي پرریسک ( تهاجمی) هستند که پراکندگی بازده آنها زیاد است و برعکس سهامهایی که بتاي آنها کمتر از یک است که پراکندکی بازده آنها کمتر است یک است سهام هاي کم ریسک (تدافعی(.

براي مقایسه ریسک سیستماتیک سهام مختلف بتا معیار مفیدي است و سرمایه گذاران براي قضاوت در خصوص ریسک سهام از آن استفاده می کنند. با استفاده از بتا می توان سهام مختلف را رتبه بندي نمود. سهامی که بتاي آن بالا باشد ریسک آن سهام نیز بالا خواهد بود و برعکس 

نکات مهم ضریب بتا :

♦ معمولاً سهم هایی که بتای بالایی دارند نقد شوندگی بهتری دارند .
♦ معمولاً سهم هایی که بتای بالایی دارند برای نوسان گیری مناسب تری می باشند و البته پر ریسک تر
♦ سهم های کند وثقیل با مبنای سنگین معمولاً بتای پایینی دارند .
♦ سهم هایی که عمق کمی دارند و با پول کم می توان روی آنها مانورد داد ، بتای منفی دارند مانند گروه قندی که هرگاه شاخص قرمز می شود پول به سمت این گروه می رود چون با پول کم و راحت حرکت می کند .
♦ ضریب بتا به هیچ وجه به تنهایی دلیل ارزندگی یا عدم ارزندگی یک سهم نیست ، فقط ابزاری است کمکی جهت شناخت بهتر سهم و مدیریت سرمایه سبدگردان ها
♦ معمولاً برای اندازه گیری بتای سهام ازداده های 90روزه سهم استفاده می شود.