کیسون

کیسون

شرکت:
کيسون
سرمایه ثبت شده:
3,840,000
نماد:
کيسون
سرمایه ثبت نشده:
1,200,000
کد صنعت (ISIC):
702051
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

 
 
شرح پایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرح پایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌های جاری       بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام      
موجودی نقد ۶۱۹,۹۸۶ ۵۲۳,۱۱۸ ۱۹ بدهی‌های جاری      
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۲۷۲,۵۵۸ ۲۱۰,۴۲۸ ۳۰ پرداختنی‌های تجاری ۴,۰۴۷,۵۵۱ ۳,۸۱۰,۱۹۴ ۶
دریافتنی‌‌های تجاری ۱۰,۱۹۴,۸۸۴ ۶,۹۶۰,۵۱۲ ۴۶ پرداختنی‌های غیرتجاری ۲,۹۷۲,۰۸۳ ۲,۷۳۳,۶۷۶ ۹
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۳,۴۴۵,۵۲۲ ۳,۲۰۷,۲۱۹ ۷ مالیات پرداختنی ۴۷,۲۲۱ ۳۱,۴۸۷ ۵۰
موجودی مواد و کالا ۴,۱۶۹,۴۰۵ ۳,۶۲۵,۰۵۱ ۱۵ سود سهام پرداختنی ۴۱,۳۵۵ ۴۶,۱۳۸ (۱۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۴۹۱,۸۳۵ ۵۰۲,۲۳۴ (۲) تسهیلات مالی ۱۰,۱۸۸,۴۷۷ ۷,۴۱۹,۱۵۴ ۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۹,۷۰۱,۷۶۶ ۵,۱۳۹,۱۷۵ ۸۹ ذخایر ۲,۵۱۴,۰۵۸ ۲,۳۱۳,۵۶۵ ۹
جمع دارایی‌های جاری ۲۸,۸۹۵,۹۵۶ ۲۰,۱۶۷,۷۳۷ ۴۳ پیش‌دریافت‌های جاری ۱,۶۱۲,۶۲۰ ۱,۲۰۳,۱۶۳ ۳۴
دارایی‌‌های غیرجاری       بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۱,۹۸۷,۰۵۷ ۱,۳۲۲,۴۹۹ ۵۰
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های جاری ۲۳,۴۱۰,۴۲۲ ۱۸,۸۷۹,۸۷۶ ۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱,۴۴۲,۵۵۶ ۱,۴۹۲,۲۶۸ (۳) بدهی‌های غیرجاری      
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۲,۳۳۷ ۴۱۰ ۴۷۰
دارایی‌های نامشهود ۶,۴۲۴ ۸,۸۱۴ (۲۷) پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۱,۴۹۷,۵۵۲ ۹۵۴,۹۴۲ ۵۷
سرقفلی ۰ ۰ -- تسهیلات مالی بلندمدت ۱,۳۸۰,۳۵۶ ۱,۸۲۴,۴۰۶ (۲۴)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳۱۳,۱۸۲ ۳۱۳,۹۸۷ ۰
سایر دارایی‌ها ۶۴۶,۰۴۹ ۶۳۷,۱۵۴ ۱ جمع بدهی‌های غیرجاری ۳,۱۹۳,۴۲۷ ۳,۰۹۳,۷۴۵ ۳
دارایی‌های ثابت مشهود ۲,۴۸۷,۸۴۹ ۲,۹۷۵,۴۳۷ (۱۶) جمع بدهی‌ها ۲۶,۶۰۳,۸۴۹ ۲۱,۹۷۳,۶۲۱ ۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری ۴,۵۸۲,۸۷۸ ۵,۱۱۳,۶۷۳ (۱۰) حقوق صاحبان سهام      
        سرمایه ۱,۸۲۶,۳۱۷ ۱,۸۱۹,۶۰۱ ۰
        سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی (۶۸۳,۸۹۵) (۶۹۹,۱۶۰) (۲)
        افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۱,۱۶۹,۰۳۸ ۷۴۰,۵۴۶ ۵۸
        صرف (کسر) سهام ۳۳۳,۵۲۹ ۳۰۲,۸۵۱ ۱۰
        سهام خزانه ۰ ۰ --
        اندوخته قانونی ۲۸۴,۴۰۷ ۲۷۳,۰۵۴ ۴
        سایر اندوخته‌ها ۹۷۸ ۹۷۸ ۰
        مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
        مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
        تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۲,۷۵۳,۲۹۴ (۱۴۵,۶۵۶) --
        اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
        سود (زیان) انباشته ۱,۱۸۳,۶۲۳ ۱,۰۰۲,۷۶۹ ۱۸
        جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ۶,۸۶۷,۲۹۱ ۳,۲۹۴,۹۸۳ ۱۰۸
        سهم اقلیت ۷,۶۹۴ ۱۲,۸۰۶ (۴۰)
        جمع حقوق صاحبان سهام ۶,۸۷۴,۹۸۵ ۳,۳۰۷,۷۸۹ ۱۰۸
جمع دارایی‌ها ۳۳,۴۷۸,۸۳۴ ۲۵,۲۸۱,۴۱۰ ۳۲ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۳,۴۷۸,۸۳۴ ۲۵,۲۸۱,۴۱۰ ۳۲