کارگزاری رضوی

بانک ملت

شماره حساب : 1911111103

شماره شبا : IR09 0120 0000 0000 1911 1111 03

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک صادرات

شماره حساب : 0102683832003

شماره شبا : IR73 0190 0000 0010 2683 8320 03

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک ملی

شماره حساب : 0104779485005

شماره شبا : IR85 0170 0000 0010 4779 4850 05

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک سامان

شماره حساب : 849-40-131976-1

شماره شبا : IR97 0560 0849 0400 0131 9760 01

شماره کارت : 6219-8670-1000-3396

کارگزاری رضوی

بانک رسالت

شماره حساب : 10-6449703-1

شماره شبا : IR740700001000226449703001

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک تجارت

شماره حساب : 104349943

شماره شبا : IR 880180000000000104349943

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک ملی

شماره حساب : 0102749839002

شماره شبا : IR 020170000000102749839002

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک ملی

شماره حساب : 0110514182009

شماره شبا : IR 760170000000110514182009

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک شهر

شماره حساب : 1001001597226

شماره شبا : IR 770610000001001001597226

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک تجارت

شماره حساب : 171606780

شماره شبا : IR 640180000000000171606780

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک سامان

شماره حساب : 816-40-131976-1

شماره شبا : IR 810560081604000131976001

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک ملت

شماره حساب : 1568283314

شماره شبا : IR 850120000000001568283314

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک پارسیان

شماره حساب : 201-00747976-605

شماره شبا : IR 050540102020100747976605

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک پارسیان

شماره حساب : 201-00745443-607

شماره شبا : IR 340540102020100745443607

شماره کارت : ---

کارگزاری رضوی

بانک ملت

شماره حساب : 333249554

عنوان حساب : جام - بورس کالا 62117

کارگزاری رضوی

بانک ملت

شماره حساب : 1265373472

عنوان حساب : جاری - بورس فلزات 62117

کارگزاری رضوی

بانک ملت

شماره حساب : 1260693032

عنوان حساب : جاری - بورس کالا 62117

کارگزاری رضوی

بانک ملت

شماره حساب : 1838647857

عنوان حساب : جاری - برج آنا کیش 44222

کارگزاری رضوی

بانک ملی

شماره حساب : 0106873839006

عنوان حساب : جاری - بورس کالا 695

کارگزاری رضوی

بانک کشاورزی

شماره حساب : 543574444

عنوان حساب : جاری - بورس کالا 1501

کارگزاری رضوی

بانک سامان

شماره حساب : 2-131976-40-816

عنوان حساب : جاری - اریکه ایرانیان 816

کارگزاری رضوی

بانک صادرات

شماره حساب : 0103469519003

عنوان حساب : سپهر - بورس کالا 383

کارگزاری رضوی

بانک تجارت

شماره حساب : 104350003

عنوان حساب : جاری - تخصصی بورس کالا کد 1043

کارگزاری رضوی

بانک ملت

شماره حساب : 3248599113

عنوان حساب : جاری - پاساژ مریم کد 65839

کارگزاری رضوی

بانک ملی

شماره حساب : 0109904117006

شعبه : بورس اوراق بهادار

کارگزاری رضوی

بانک تجارت

شماره حساب : 104349994

شعبه : تخصصی بورس کد 1043

کارگزاری رضوی

بانک ملت

شماره حساب : 1986752646

شعبه : شعبه پاساژ مریم

افتتاح حساب غیرحضوری