آتی سکه

برای ورود به سامانه معاملات آتی سکه از طریق گزینه زیر وارد شوید.

سامانه آتی سکه

تعریف قراردادهای آتی

قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد میشود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشند و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد میشود آن کالا را با آن مشخصات، خریداری نماید.

در این قراردادها، برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد میشوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای بورس کالا از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسید با هم تسویه کنند.

نمای بازار قراردادهای آتی

نمای بازار قراردادهای آتی در سایت بورس کالای ایران به آدرس و همچنین بر روی وب سایت کارگزاری رضوی به آدرس نیز در دسترس عموم قرار دارد.نمای بازار قراردادهای آتی در سایت بورس کالای ایران به آدرس و همچنین بر روی وب سایت کارگزاری رضوی به آدرس نیز در دسترس عموم قرار دارد.

 • 1. کد قرارداد همان نماد معاملاتی هر تابلو میباشد. در نمای بازار معاملاتی فوق، کد قرارداد آتی، سکه طلا تحویل تیر ماه 1394«GCTR94» میباشد.
 • 2. آخرین روز معاملاتی هر قرارداد آتی، که در این نماد 25/04/1393 میباشد.
 • 3. اندازه قرارداد، حجم دارایی پایه برای هر قرارداد را که در سر رسید قرارداد باید تحویل داده شود، مشخص میکند. در این نماد اندازه هر قرارداد 10 سکه تمام میباشد.
 • 4. طرف تقاضا، که در آن خریداران یا متقاضیان قرارداد آتی با توجه به اولویت قیمتی- زمانی در صف خرید قرار میگیرند.
 • 5. نشاندهندهی تعداد سفارشات خرید در قیمت 10،920،000 میباشد. در نمای معاملاتی این نماد مشاهده میکنید که در ابتدای طرف تقاضا 49 سفارش در قیمت 10،920،000( بالاترین قیمت) وجود دارد.
 • 6. نشاندهندهی قیمت سفارشات خرید میباشد. در نمای معاملاتی فوق مشاهده میکنید که در ابتدای صف خرید، بالاترین قیمت سفارش خرید یعنی 10،920،000ریال قرار دارد.
 • 7. طرف عرضه، که در آن فروشندگان یا عرضه کنندگان قرارداد آتی با توجه به اولویت قیمتی- زمانی در صف فروش قرار می-گیرند.
 • 8. نشان دهندهی تعداد سفارشات فروش در قیمت 10،930،000 میباشد. در نمای معاملاتی فوق مشاهده میکنید در ابتدای صف فروش 8 سفارش فروش به قیمت 10،930،000 ریال ثبت شده است.
 • 9. نشان دهندۀ قیمت سفارشات فروش میباشد. در نمای معاملاتی فوق مشاهده میکنید در ابتدای صف فروش، بالاترین قیمت سفارش فروش یعنی 10،930،000ریال قرار دارد.
 • 10. قیمت تسویه روز معاملاتی قبل که ملاک انجام تسویه روزانه میباشد. همانطور که مشاهده میکنید قیمت تسویه روز قبل 11،039،478ریال بوده است.
 • 11. قیمتهای معامله شده همان طور که قابل مشاهده است شامل اولین قیمت معامله انجام شده، بالاترین قیمت معامله انجام شده، پایینترین قیمت معامله انجام شده و آخرین قیمت معامله انجام شده است. در قسمت پایین قیمتهای معاملات انجام شده اختلاف این قیمتها با قیمت تسویه دیروز را مشاهده مینمایید که به رنگ قرمز است و نشان دهندۀ کاهش قیمت نسبت به قیمت تسویه روز معاملاتی قبل میباشد و در صورتی که این قیمت نسبت به قیمت تسویه روز معاملاتی قبل افزایش یافته باشد به صورت رنگ سبز نشان داده میشود.
 • 12. نشان دهنده حجم معاملات انجام شده طی روز، از لحظه شروع معاملات تا زمان مشاهده نمای بازار آتی میباشد.
 • 13. نشان دهندۀ ارزش معاملات انجام شده طی روز، از لحظه شروع جلسه معاملاتی تا زمان مشاهده نمای بازار آتی میباشد.
 • 14. نشان دهندۀ مجموع موقعیتهای تعهدی باز در نماد معاملاتی مذکور در هر لحظه از زمان است.
 • 15. نشان دهندۀ تغییرات در تعداد موقعیتهای تعهدی باز طی جلسه معاملاتی در هر لحظه از زمان است.