شماره حساب ها


ردیف نام بانک شماره حساب شماره شبا شماره کارت
1 ملت 1911111103 IR09 0120 0000 0000 1911 1111 03 --------
2 صادرات 0102683832003 IR73 0190 0000 0010 2683 8320 03 ----------
3 ملی 0104779485005 IR85 0170 0000 0010 4779 4850 05 ---------
4 اقتصادنوین 155-2-3217635-1 IR69 0550 0155 0020 3217 6350 01 --------
5 سامان 816-40-131976-1 IR81 0560 0816 0400 0131 9760 01 6219-8610-0745-6469
6 پارسیان 02100007007001 IR70 0540 1044 0210 0007 0070 01 --------
7 رسالت 10-6449703-1 IR740700001000226449703001 --------

شماره حساب های بورس کالا


ردیف نام بانک شماره حساب عنوان حساب
1 ملت 333249554 جام - بورس کالا 62117
2 ملت 1265373472 جاری - بورس فلزات 62117
3 ملت 1260693032 جاری - بورس کالا 62117
4 ملت 1838647857 جاری - برج آنا کیش 44222
5 ملی 0106873839006 جاری - بورس کالا 695
6 کشاورزی 543574444 جاری - بورس کالا 1501
7 سامان 2-131976-40-816 جاری - اریکه ایرانیان 816
8 ملت 5333169366 بلندمدت - بورس کالا 62117
9 صادرات 0103469519003 سپهر - بورس کالا 383
10 سپه 262800160807 جاری - طالقانی غربی 262

شماره حساب های بورس انرژی


ردیف نام بانک شماره حساب شعبه
1 ملت 1986752646 شعبه بورس کالا
2 ملی 0109904117006 بورس اوراق بهادار